Cestovný pas

august 7th, 2004 | Posted by admin in Cestovanie

Posledná aktualizácia: 09.01.2013
Od apríla 2005 začala polícia vydávať cestovné pasy formátu Európskej únie.

Od 15.1.2007 je platný Zákon NR SR č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O vydanie nového pasu musia občania starší ako 5 rokov požiadať osobne (s výnimkou bezvládnych) na jednom z jednotných pracovísk, na ktorých sa od mája 2004 vydávajú aj vodičské preukazy formátu EÚ, alebo na veľvyslanectvách SR v zahraničí. Iba deti do 5 rokov môžu byť naďalej zapísané v cestovnom pase svojich rodičov. Občan mladší ako 5 rokov smie vycestovať do zahraničia bez vlastného cestovného dokladu, len ak cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísaný.

Občan môže byť od 1. januára 2005 držiteľom najviac dvoch cestovných dokladov. Ostatné je povinný do 31. júna 2005 odovzdať orgánu, ktorý ich vydal, resp. polícii, alebo príslušnému zastupiteľskému úradu v zahraničí.

Pred vycestovaním do cudziny je potrebné si skontrolovať dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný aj po vycestovaní z ich územia.

V prípade, že má občan v cestovnom pase vízum s platnosťou presahujúcou platnosť pasu, môže si tento pas ponechať. Môže ho však používať iba na preukazovanie víza. Pri cestovaní musí použiť aj druhý, platný cestovný pas. Práve z týchto a iných dôvodov môžu občania podľa novely zákona o cestovných dokladoch vlastniť dva cestovné pasy.

Do členských krajín Európskej únie je možné cestovať okrem cestovných pasov aj na občianske preukazy Slovenskej republiky. Samotné ministrerstvo vnútra však po vstupe do EÚ 1.5.2004 odporúčalo nosiť so sebou do štátov EÚ cestovný pas, nakoľko pracovníci mnohých členských krajín EÚ neinformovali svojich pracovníkov na hraničných priechodoch o podobe našich občianskych preukazov a tieto neuznávali. Ešte v júni 2005 však napr. Švédsko stále neakceptovalo naše identifikačné karty a vyžaduje predloženie cestovného pasu pri cestách do Švédska, alebo cez Švédsko.

Nová podoba cestovného pasu

predná strana prvá strana vnútorné strany posledná strana
Cestovný pas spredu
Cestovný pas - prvá strana
Cestovný pas - vnútorné strany
Cestovný pas - posledná strana

Platnosť cestovného pasu

Občanom starším ako 15 rokov sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 10 rokov, deťom od 5 do 15 rokov na obdobie 5 rokov a pas pre deti do 5 rokov má platnosť 2 roky.

Poplatky za vydanie pasu sú stanovené v: Zákon o správnych poplatkoch – Zákon č. 145/1995 Z. z.

Občan starší ako 13 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

  • do  30 dní 33 € (994,16 Sk),
  • do 2 pracovných dní 132 € (3976,63 Sk).

Občan od 5 do 13 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

  • do 30 dní  13 € (391,64 Sk),
  • do 2 pracovných dní 52 € (1 566,55 Sk).

Občan mladší ako 5 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

  • do 30 dní 8 € (241,01 Sk),
  • do 2 pracovných dní 32 € (964,03 Sk).

Za vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, napr. zápis údajov o občanovi mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča, predĺženie platnosti pasu, alebo zápis titulu do cestovného pasu s biometriou, za každý úkon (zápis údajov o dieťati alebo titule) samostatne zaplatí občan 3 € (90,38 Sk).

Občan za vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, ktorým je zápis údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo zápis o  pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony správy poplatok neplatí.

Podávanie žiadostí o pas

Pri podaní žiadosti o vydanie nového pasu na jednotnom pracovisku je potrebné predložiť:

  • občiansky preukaz alebo rodný list
  • správny poplatok – kolok

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca, ktorý vyhotovený cestovný doklad aj prevezme. Ak sú rodičia rozvedení, žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorému je zverený do výchovy, druhý rodič môže podať žiadosť len s písomným súhlasom tohto rodiča. Zo zákona musí každý občan Slovenskej republiky podať žiadosť o cestovný pas osobne. To znamená, že aj deti do 15 rokov musia byť pri podaní žiadosti prítomné. Pri podaní žiadosti sa totiž musia podrobiť nasnímaniu podoby tváre do elektronickej formy rovnako ako dospelí. Výnimkou sú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť.

Za občana, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť, môže túto podať iný občan na základe úradne overenej plnej moci na zastupovanie, ten môže vyhotovený cestovný doklad aj prevziať. Zastupujúci občan predloží úradne overenú plnú moc na zastupovanie, skôr vydaný cestovný pas žiadateľa, jednu fotografiu a správny poplatok. Druhou možnosťou pre občana, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť, je takzvané mobilné jednotné pracovisko. Toto pracovisko pre zber žiadostí je schopné pohybovať sa v rámci celého Slovenska a prísť k občanovi až domov .

Rýchle vybavenie cestovného dokladu

O urýchlené vydanie cestovného pasu do 2 dní môžu občania požiadať na každom jednotnom pracovisku na Slovensku v mieste trvalého či prechodného pobytu.

Po 2 pracovných dňoch od podania žiadosti si môžu pas vyzdvihnúť, ale len na jednotnom pracovisku v Bratislave: Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava IV, ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a.

Vyhotovený cestovný pas môže v Bratislave vyzdvihnúť aj iná osoba – avšak na na základe písomného, úradne overeného splnomocnenia.

Stránkové dni a hodiny

Ministerstvo vnútra poskytuje informácie o cestovných pasoch na stránkach Ministerstva. Stránkové dni a hodiny nájdete tu.

Zoznam jednotných pracovísk pre vydávanie cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov:

Názov Sídlo
01 DI Banská Bystrica OR PZ Banská Bystrica, Okružná 19
02 DI Brezno OR PZ Brezno, Mostárenská 13
03 DI Lučenec OR PZ, ODI Lučenec, ul. Dr.Vodu č. 5
04 DI Poltár OR PZ, ODI Poltár, ul. Železničná č. 5
05 DI Veľký Krtíž OR PZ, ODI Veľký Krtíš, ul. Banícka č. 20
06 DI Rimavská Sobota OR PZ Rimavská Sobota, Petra Hostinského č. 2 (presunuté na Stavebnú ul. – Obvodné oddelenie PZ)
07 DI Revúca Revúca, ul. Priemyselná č. 305/9
08 DI Zvolen OR PZ Zvolen, ul. Švermova č. 4
09 DI Detva Detva, ul. Záhradnícka č. 1
10 DI Krupina Krupina, ul. Kalinčiakova č. 881
11 DI Žiar nad Hronom OR PZ Žiar nad Hronom, ul. M. Chrasteka č. 123
12 DI Banská Štiavnica Banská Štiavnica, Križovatka č. 4
13 DI Žarnovica Žarnovica, ul. Bystrická č. 467
14 DI Nitra OR PZ Nitra, Piaristická č.5
15 DI Zlaté Moravce OO PZ Zlaté Moravce, Sládkovičova č.8
16 DI Komárno OR PZ Komárno, Záhradnícka č.6
17 DI Nové Zámky OR PZ Nové Zámky,Bratov Baldigariovcov č.7
18 DI Šaľa ODI Šaľa, budova Duslo, ul. Nivy č.2
19 DI Levice OR PZ Levice, Ľudovíta Štúra č.51
20 DI Topoľčany OR PZ Topoľčany, nám. Ľ. Štúra č.1738
21 DI Žilina Žilina, ul. Veľká Okružná č. 31
22 DI Bytča Bytča, ul. 1. mája č. 1
23 DI Čadca Čadca, ul. Paláriková č. 977/25
24 DI Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto, ul. D. Poľského č. 1371
25 DI Ružomberok Ružomberok, ul. Námestie Slobody č. 2
26 DI Dolný Kubín Dolný Kubín, ul. Bysterecká č. 2067/5
27 DI Tvrdošín Nižná nad Oravou, ul. Nová Doba č. 496
28 DI Námestovo Námestovo, ul. Mláka č. 7/5
29 DI Martin Martin, ul. Osloboditeľov č. 44
30 DI Turčianske Teplice Turčianské Teplice, ul. Partizánska č. 419/16
31 DI Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš, ul. Školská č. 2
32 DI Košice Košice ul. Moyzesová č. 19
33 DI Košice okolie Košice ul. Trieda SNP č. 35
34 DI Michalovce Michalovce ul. J. Holého č. 46
35 DI Rožňava Rožňava ul. Janka Kráľa č. 1
36 DI Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves, ul. Elektrárenská č.1
37 DI Gelnica Gelnica, ul. Hlavná č.1
38 DI Trebišov Trebišov, ul. Milana Rastislava Štefanika č. 2319/180
39 DI Sobrance Sobrance, ul. kpt. Nálepku č. 11
40 DI Bardejov OR PZ Bardejov, Ul. Partizánska č. 42, Bardejov
41 DI Svidník OR PZ Bardejov, Ul. Sovietskych Hrdinov 200/35, Svidník
42 DI Stropkov OR PZ Bardejov, Ul. Šarišská č. 171, Stropkov
43 DI Humenné OR PZ Humenné, Ul. nemocničná č. 1, 066 01 Humenné
44 DI Medzilaborce OR PZ Humenné, Ul. Ševčenkova 46, 068 01 Medzilaborce
45 DI Snina OR PZ Humenné, Ul. študentská č. 1450/13, 069 01 Snina
46 DI Prešov OR PZ Prešov, Ul. Vajanského č. 32, Prešov
47 DI Sabinov OR PZ Prešov, Námestie slobody č. 5, Sabinov
48 DI Levoča OR PZ Poprad, Ul. Rozvoj 31, Levoča
49 DI Kežmarok OR PZ Poprad, Ul. Nižná brána 6, Kežmarok
50 DI Poprad OR PZ Poprad, Ul. Alžbetina 5, Poprad
51 DI Stará Ľubovňa OR PZ Poprad, Ul. Okružná 25, Stará Ľubovňa
52 DI Vranov nad Topľou OR PZ Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5/137, Vranov n. Topľou
53 DI Trnava Starohájska č.5, 91701 Trnava
54 DI Hlohovec Jarmočná č.3, Hlohovec
55 DI Piešťany Krajinská č.5. Piešťany
56 DI Galanta Hlavná č.13 Galanta
57 DI Dunajská Streda Muzejná č.236/6, 929 24 Dunajská Streda
58 DI Senica Mozzesova č.1, Senica
59 DI Skalica OO PZ v Skalici, Strážnická č. 4
61 DI Senec Hollého 8, Senec
62 DI Pezinok Šenkvická 14, Pezinok
63 DI Malacky Zámocká 5, Malacky
64 DI Trenčín Trenčín, Inovecká 5
65 DI Ilava Dubnica nad Váhom, Jesenského 294
66 DI Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou, Janka Matušku 19
67 DI Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 38
68 DI Myjava Myjava, Trokanova 5
69 DI Prievidza Prievidza, Košovská cesta 14
70 DI Partizánske Partizánske, Februárova 651
71 DI Považská Bystrica Považská Bystrica, Kukučínova 1
72 DI Púchov Púchov, Svätoplukova 8
73 DI Bratislava I Bratislava, Sasinkova č.23
74 DI Bratislava II Bratislava, Záhradnícka č.93
75 DI Bratislava III Bratislava, Vajnorská č.25
76 DI Bratislava IV Bratislava, M. Sch. Trnavského č.1/a
77 DI Bratislava V Bratislava, nám. Hraničiarov 1/b

zdroj: vasaeuropa.sk/

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

125 ResponsesLeave a Reply