Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie CPPPaP  je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu obce.

CPPPaP poskytuje bezplatné služby:

 • Posudzovanie školskej pripravenosti detí. Významnú skupinu tvoria deti neabsolvujúce predškolskú prípravu a deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Špecifický zreteľ sa kladie na rediagnostiku detí v nultých ročníkoch a na deti svojvoľne nezaškolené rodičmi.
 • Adaptačné problémy detí v materskej škole a pri vstupe do základnej školy.
 • Pomoc deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, skupinová a individuálna práca s deťmi – predškolákmi.
 • Výkonové zlyhanie žiakov v škole, ťažkosti v učení. Realizuje sa diagnostika a reedukácia špecifických vývinových porúch učenia, CPPPaP participuje pri integrácii detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami v základných a stredných školách.
 • Kariérové poradenstvo, skupinový program na reorientáciu žiakov a študentov základných a stredných škôl, poradenstvo so špecifickým zreteľom na neadekvátnu voľbu povolania.
 • Diagnostika porúch správania a individuálna i skupinová práca s deťmi s ťažkosťami v správaní.
 • Identifikácia nadania, pomoc pri riešení špecifických problémov nadaných detí, talentovaných žiakov.
 • Osobnostné ťažkosti, emočné problémy, ťažkosti v sociálnom kontakte, poruchy pozornosti, tréma a pod.
 • Prevencia sociálnopatologických javov – univerzálna aj selektívna. Práca s triednymi kolektívmi.
 • Realizácia peer-programov.
 • Metodická pomoc výchovným poradcom, koordinátorom prevencie, pedagógom v materských, základných aj stredných školách, odborným zamestnancom – školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom. Má formu pravidelných periodických stretnutí, prípadne inú podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb.
 • Poradenstvo rodičom detí.
 • Spolupráca s vysokými školami a ich študentmi, výchova odborníkov pre prax. Poskytujeme tiež možnosť absolvovať individuálnu alebo skupinovú prax v zariadení.

CPPPaP má oddelenia:

 • psychologického poradenstva
 • špeciálnopedagogického poradenstva
 • prevencie

V CPPPaP pracujú:

 • psychológovia
 • špeciálni pedagógovia
 • sociálni pedagógovia
 • psychoterapeuti

Zoznam pracovisk CPPPaP na Slovensku:

CPPPaP Adresa Telefón Email, webstránka Riaditeľ/Riaditeľka
1 Bratislava I. Brnianska 47 02/ 54 77 55 60 cppppba1@mail.t-com.sk, sekretariat@nasaporadna.sk PhDr. Pavol Vančo
2 Bratislava II. Drieňova 36 02/ 43 63 25 88 cpppapba2@svsba.sk Mgr. Martin Benkovič
3 Bratislava III. Hubeného ulica 25 02/ 44 88 23 96 poradenstvo@psychologickecentrum.sk PaedDr. Jana Lednická
4 Bratislava IV. Fedákova 3 02/ 64 28 80 90 poradenstvoba4@gmail.com Mgr. Ingrid Kubovičová
5 Bratislava V. Hrobákova 3 02/ 62 41 19 63 02/ 62 31 22 49 pppba5@centrum.sk, cpppap.director@gmail.com PhDr. Ján Mareček
6 Malacky Martina Rázusa 30 034/ 772 42 93 pppmalacky@mail.t-com.sk, kovarovadana@stonline.sk PaedDr. Dana Kovárová
7 Pezinok M. R. Štefánika 15 033/ 641 22 67 pp.poradna@gmail.com Mgr. Eva Obšasníková
8 Senec Lichnerova 61 02/ 45 92 67 08 riaditel@poradnasenec.sk PhDr. Marcela Gáliková
9 Dunajská Streda Hlavná 37/19 031/ 553 02 83 ppp.ds@stonline.sk  Mgr. Eva Krippelová
10 Galanta Hodská 2352/62 031/ 780 56 14 pppgalanta@psychology.sk PhDr. Miroslava Vašková
11 Hlohovec Fraštacká 4 033/ 742 69 88 poradnask@centrum.sk PaedDr. Jana Gajarská
12 Piešťany F.E.Scherrera 40 033/ 774 34 23 cpppappiestany@gmail.com PhDr. Viera Sakmárová
13 Senica Robotnícka 62 034/ 651 20 61 pppsenica@centrum.sk PaedDr. Anna Sekáčová
14 Holíč SNP 1683/32 0903 58 49 71 pppholic@centrum.cz PhDr. Lucia Bélová
15 Trnava M. Schneidera Trnavského 2     centrálne pracovisko 033/ 551 44 23 centrumtt@gmail.com Mgr. Ivica Osvaldová
elokované pracovisko Trnava, Jiráskova 25 033/ 550 39 04
16 Bánovce nad Bebravou 5.apríla 739/12 038 760 20 97 ppp_bnb@stonline.sk Mgr. Dana Balažovičová
17 Dubnica nad Váhom Partizánska 151/13 042/ 444 21 40 ppp_dca@mail.t-com.sk, poradnadca@gmail.com Mgr. Dagmar Kútna
18 Myjava Moravská 1 034/ 621 31 16 ppp_my@stonline.sk Mgr. Alžbeta Rechtorisová
19 Nové Mesto nad Váhom Športová 40 032/ 771 45 07 ppp_nmv@stonline.sk PaedDr. Škodová Jarmila
Partizánske Veľká Okružná 1107/15 038/ 749 19 22 ppp_pe@stonline.sk, ppp_pe@mail.t-com.sk PhDr. Mária Bursová
20 Považská Bystrica Komenského 106/2 042/ 432 37 40 ppp_pb@stonline.sk Mgr. Kristína Priedhorská
21 Prievidza J. Červeňa 34 046/ 519 95 12 ppp_pd@stonline.sk Karol Jarábek
22 Púchov Námestie slobody 1657/13 042/ 463 28 49 ppp_pu@stonline.sk Mgr. Iveta Smahová
23 Trenčín Kukučínova 473 032/ 7436 152 ppp_tn@stonline.sk Mgr. Darina Turiaková
24 Komárno Pevnostný rad 14 035/ 773 14 08 cppp.kn@gmail.com Mgr. Marta Matusová
25 Levice Mierová 1 036/ 631 29 03 ppplevice@mail.t-com.sk PhDr. Lívia Danová
26 Nitra Jozefa Vuruma č. 2 037/ 655 42 45 – 6 centrum@cpppap.sk, riaditel@cpppap.sk Mgr. Mária Pauličková
27 Nové Zámky Turecká 35 035/ 640 01 43 pppnz@stonline.sk PhDr. Timea Valachová, PhD.
28 Šaľa 1.mája 898/2 031/ 770 54 64 cpppapsala@gmail.com PhDr. Marián Šperka
29 Topoľčany Nám. Ľ. Štúra 1738 038/ 532 31 87 ppptopolcany@topolcany.net Mgr. Alexandra Hanáková
30 Zlaté Moravce A. Kmeťa 6 037/ 642 12 03 cpppzm@mail.t-com.sk PhDr. Radovan Štukovský
31 Bytča Zámok 104 041/ 552 19 65 0911 252 989 cpppapbytca@gmail.com Mgr. Lýdia Hofericová
32 Čadca Kukučínova 162 041/ 433 41 81 – 2 ppcadca@stonline.sk PhDr. Alena Hrašková
33 Dolný Kubín J.Ťatliaka 2051/8 043/ 586 21 07 cpppapdk@gmail.com PhDr. Anton Sojčák
34 Kysucké Nové Mesto Komenského 2740 041/ 421 21 76 pppknm@stonline.sk Mgr. Alena Žabková
35 Liptovský Mikuláš Okoličianska 333 044/ 552 50 21 ppplm@stonline.sk PhDr. PaedDr. Erika Straková
36 Martin Ul. Kollárova č. 49 043/ 430 20 21 cpppapmartin@gaya.sk PaedDr. Štefunko Miroslav
37 Námestovo Nám.A.Bernoláka 378/7 043/ 558 10 66 zuzana.sarekova@cpppapno.sk Mgr. Zuzana Matejčíková Šareková
38 Ružomberok I.Houdeka 2351 044/ 434 26 34 cpppap@ppprk.sk Mgr. Jozef Novák
39 Trstená SNP 227/23 043/ 539 11 60 centrumtrs@orava.sk Mgr. Darina Tuková
40 Žilina Predmestská 1613 041/ 565 00 18 pppza@mail.t-com.sk Mgr. Dušan Grúň
41 Banská Bystrica Mládežnícka 34 048/ 413 47 51 048/ 413 47 52 cpppapbb@svsbb.sk PhDr. Ľubomír Tichý
42 Banská Štiavnica Dolná 2/A 045/ 692 13 11 pppbs@mail.t-com.sk PaedDr. Ivica Moravčíková
43 Brezno Hradby 9 048/ 611 63 99 cpppp.brezno@mail.t-com.sk PhDr. Oľga Jorčíková
44 Detva Krpeľná 35 045/ 545 44 80 pppdt@szm.sk PhDr. Daniela Gajdošechová
45 Lučenec Martina Rázusa 25                       centrálne pracovisko 047/ 433 23 00 ppplc@stonline.sk PhDr. Judita Ágoštónová
Dr. Herza 8 047/43 33 800
elokované pracovisko Poltár, Železničná 5 047/42 22 370
46 Revúca Kollárova č. 11 058/ 442 60 53 cpppp-ra@mail.t-com.sk Mgr. Helena Ištvánová
47 Rimavská Sobota Hviezdoslavova 441/10 047/ 562 35 43 sekretariat@ppprs.sk Mgr. Mária Hudcová
48 Veľký Krtíš Červenej armády 27 047 / 483 1427 pppvk@pobox.sk PhDr. Erika Drgoňová
49 Zvolen Dukelských hrdinov 44                centrálne pracovisko 045/ 533 55 02 pppzvolen@stonline.sk Mgr. Eva Mrenicová
Kuzmányho nábrežie 18 045/ 547 95 90 cpppapzv@gmail.com
elokované pracovisko Krupina, Svätotrojičné námestie 20 045/ 551 24 93 ppp@slovanet.sk
50 Žiar nad Hronom Nám. Matice slovenskej 8 045/ 673 27 50 pppzh@stonline.sk Mgr. Ľubica Salayová
51 Žarnovica Dolná 6 045/ 681 41 73 pppzc@stonline.sk Mgr. Daniela Hudecová
52 Bardejov Štefánikova 8 054/ 72 49 28 centrum@cpppap-bardejov.sk Mgr. Katarína Harňáková
53 Humenné Mierová 4 057/ 775 06 27 cpppp.he@mail.t-com.sk PhDr. Agáta Sakalová
54 Kežmarok Mučeníkov 4 052/ 468 55 32 centrumkezmarok@mail.t-com.sk PhDr. Iveta Vlčková
55 Levoča Námestie Majstra Pavla 59 053/ 451 19 68 vozarova.katarina@mail.t-com.sk Mgr. Katarína Vozárová
56 Poprad J.Curie 3760/2 052/ 776 49 44 cpppappoprad@stonline.sk Mgr. Zuzana Pitoňáková
57 Prešov Levočská 7                                      centrálne pracovisko 051/ 749 90 11 kppppo@mail.t-com.sk PhDr. Viera Hybenová
elokované pracovisko Prešov, Levočská 9 051/ 771 55 26 kppppo@mail.t-com.sk
58 Sabinov Ul. SNP 15 051 452 25 36 pppsabinov@sabnet.sk Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková
59 Snina Partizánska 1057 057/ 762 42 97 mandzakova@cpppapsnina.eu PaedDr. Mária Mandzáková
60 Stará Ľubovňa Námestie generála Štefánika 6 052/ 432 13 08 cpppapsl@gmail.com Mgr. Katarína Hricová
61 Stropkov Kukučínova 2                                 centrálne pracovisko 054/ 742 48 13 kontakt@poradnastropkov.sk Mgr. Valéria Surmajová
elokované pracovisko Medzilaborce, Mierová 4 057/ 732 14 59
62 Svidník Centrálna 102 054/ 752 23 67 centrum102sk@centrum.sk PaedDr. Vladislav Artim
63 Vranov nad Topľou Bernolákova 92 057/ 442 37 18 ppp.vt@stonline.sk PhDr. Irena Fazekašová
64 Košice okolie Slovenskej jednoty 29 055 / 632 18 38 pppokolie@stonline.sk Mgr. Eva Fazekasová
65 Košice I. Karpatská 8 055/ 622 66 15 055/ 625 29 81 skola@pppke.svcmi.sk PhDr. Mária Horváthová
66 Košice II. – IV. Zuzkin park 10                               centrálne pracovisko 055/ 787 16 15 fedagogi@mail.t-com.sk PhDr. Emília Nuberová
elokované pracovisko Košice, Galaktická 11 055/ 674 36 30 pppgalke@stonline.sk
67 Michalovce Okružná 3657                                  centrálne pracovisko 056/ 642 26 57 skola@pppmi.svcmi.sk PaedDr. Gabriela Pasteľáková
elokované pracovisko Sobrance, Komenského 12 056/ 652 20 80 056/ 698 12 15 pppso@lekosonline.sk
68 Rožňava CPPPaP, Letná č. 44, 048 01 Rožňava 058/ 732 20 95 ppprv@stonline.sk Mgr. Marta Podhorínová
69 Spišská Nová Ves Letná 66                                          centrálne pracovisko 053/ 429 73 67 ppp-snv@stonline.sk PhDr. Viera Šilonová
elokované pracovisko Gelnica, Hlavná 117
elokované pracovisko Krompachy, Maurerova 14
70 Trebišov UL. Kpt. Nálepku 1057/18 056/ 672 38 50 ppp-tv@stonline.sk, riaditelka@poradnatrebisov.sk PhDr. Beáta Furdová

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.