Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie CPPPaP  je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu obce.

CPPPaP poskytuje bezplatné služby:

 • Posudzovanie školskej pripravenosti detí. Významnú skupinu tvoria deti neabsolvujúce predškolskú prípravu a deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Špecifický zreteľ sa kladie na rediagnostiku detí v nultých ročníkoch a na deti svojvoľne nezaškolené rodičmi.
 • Adaptačné problémy detí v materskej škole a pri vstupe do základnej školy.
 • Pomoc deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, skupinová a individuálna práca s deťmi – predškolákmi.
 • Výkonové zlyhanie žiakov v škole, ťažkosti v učení. Realizuje sa diagnostika a reedukácia špecifických vývinových porúch učenia, CPPPaP participuje pri integrácii detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami v základných a stredných školách.
 • Kariérové poradenstvo, skupinový program na reorientáciu žiakov a študentov základných a stredných škôl, poradenstvo so špecifickým zreteľom na neadekvátnu voľbu povolania.
 • Diagnostika porúch správania a individuálna i skupinová práca s deťmi s ťažkosťami v správaní.
 • Identifikácia nadania, pomoc pri riešení špecifických problémov nadaných detí, talentovaných žiakov.
 • Osobnostné ťažkosti, emočné problémy, ťažkosti v sociálnom kontakte, poruchy pozornosti, tréma a pod.
 • Prevencia sociálnopatologických javov – univerzálna aj selektívna. Práca s triednymi kolektívmi.
 • Realizácia peer-programov.
 • Metodická pomoc výchovným poradcom, koordinátorom prevencie, pedagógom v materských, základných aj stredných školách, odborným zamestnancom – školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom. Má formu pravidelných periodických stretnutí, prípadne inú podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb.
 • Poradenstvo rodičom detí.
 • Spolupráca s vysokými školami a ich študentmi, výchova odborníkov pre prax. Poskytujeme tiež možnosť absolvovať individuálnu alebo skupinovú prax v zariadení.

CPPPaP má oddelenia:

 • psychologického poradenstva
 • špeciálnopedagogického poradenstva
 • prevencie

V CPPPaP pracujú:

 • psychológovia
 • špeciálni pedagógovia
 • sociálni pedagógovia
 • psychoterapeuti

Zoznam pracovisk CPPPaP na Slovensku:

CPPPaP Adresa Telefón Email, webstránka Riaditeľ/Riaditeľka
1 Bratislava I. Brnianska 47 02/ 54 77 55 60 cppppba1@mail.t-com.sk, sekretariat@nasaporadna.sk PhDr. Pavol Vančo
2 Bratislava II. Drieňova 36 02/ 43 63 25 88 cpppapba2@svsba.sk Mgr. Martin Benkovič
3 Bratislava III. Hubeného ulica 25 02/ 44 88 23 96 poradenstvo@psychologickecentrum.sk PaedDr. Jana Lednická
4 Bratislava IV. Fedákova 3 02/ 64 28 80 90 poradenstvoba4@gmail.com Mgr. Ingrid Kubovičová
5 Bratislava V. Hrobákova 3 02/ 62 41 19 63 02/ 62 31 22 49 pppba5@centrum.sk, cpppap.director@gmail.com PhDr. Ján Mareček
6 Malacky Martina Rázusa 30 034/ 772 42 93 pppmalacky@mail.t-com.sk, kovarovadana@stonline.sk PaedDr. Dana Kovárová
7 Pezinok M. R. Štefánika 15 033/ 641 22 67 pp.poradna@gmail.com Mgr. Eva Obšasníková
8 Senec Lichnerova 61 02/ 45 92 67 08 riaditel@poradnasenec.sk PhDr. Marcela Gáliková
9 Dunajská Streda Hlavná 37/19 031/ 553 02 83 ppp.ds@stonline.sk  Mgr. Eva Krippelová
10 Galanta Hodská 2352/62 031/ 780 56 14 pppgalanta@psychology.sk PhDr. Miroslava Vašková
11 Hlohovec Fraštacká 4 033/ 742 69 88 poradnask@centrum.sk PaedDr. Jana Gajarská
12 Piešťany F.E.Scherrera 40 033/ 774 34 23 cpppappiestany@gmail.com PhDr. Viera Sakmárová
13 Senica Robotnícka 62 034/ 651 20 61 pppsenica@centrum.sk PaedDr. Anna Sekáčová
14 Holíč SNP 1683/32 0903 58 49 71 pppholic@centrum.cz PhDr. Lucia Bélová
15 Trnava M. Schneidera Trnavského 2     centrálne pracovisko 033/ 551 44 23 centrumtt@gmail.com Mgr. Ivica Osvaldová
elokované pracovisko Trnava, Jiráskova 25 033/ 550 39 04
16 Bánovce nad Bebravou 5.apríla 739/12 038 760 20 97 ppp_bnb@stonline.sk Mgr. Dana Balažovičová
17 Dubnica nad Váhom Partizánska 151/13 042/ 444 21 40 ppp_dca@mail.t-com.sk, poradnadca@gmail.com Mgr. Dagmar Kútna
18 Myjava Moravská 1 034/ 621 31 16 ppp_my@stonline.sk Mgr. Alžbeta Rechtorisová
19 Nové Mesto nad Váhom Športová 40 032/ 771 45 07 ppp_nmv@stonline.sk PaedDr. Škodová Jarmila
Partizánske Veľká Okružná 1107/15 038/ 749 19 22 ppp_pe@stonline.sk, ppp_pe@mail.t-com.sk PhDr. Mária Bursová
20 Považská Bystrica Komenského 106/2 042/ 432 37 40 ppp_pb@stonline.sk Mgr. Kristína Priedhorská
21 Prievidza J. Červeňa 34 046/ 519 95 12 ppp_pd@stonline.sk Karol Jarábek
22 Púchov Námestie slobody 1657/13 042/ 463 28 49 ppp_pu@stonline.sk Mgr. Iveta Smahová
23 Trenčín Kukučínova 473 032/ 7436 152 ppp_tn@stonline.sk Mgr. Darina Turiaková
24 Komárno Pevnostný rad 14 035/ 773 14 08 cppp.kn@gmail.com Mgr. Marta Matusová
25 Levice Mierová 1 036/ 631 29 03 ppplevice@mail.t-com.sk PhDr. Lívia Danová
26 Nitra Jozefa Vuruma č. 2 037/ 655 42 45 – 6 centrum@cpppap.sk, riaditel@cpppap.sk Mgr. Mária Pauličková
27 Nové Zámky Turecká 35 035/ 640 01 43 pppnz@stonline.sk PhDr. Timea Valachová, PhD.
28 Šaľa 1.mája 898/2 031/ 770 54 64 cpppapsala@gmail.com PhDr. Marián Šperka
29 Topoľčany Nám. Ľ. Štúra 1738 038/ 532 31 87 ppptopolcany@topolcany.net Mgr. Alexandra Hanáková
30 Zlaté Moravce A. Kmeťa 6 037/ 642 12 03 cpppzm@mail.t-com.sk PhDr. Radovan Štukovský
31 Bytča Zámok 104 041/ 552 19 65 0911 252 989 cpppapbytca@gmail.com Mgr. Lýdia Hofericová
32 Čadca Kukučínova 162 041/ 433 41 81 – 2 ppcadca@stonline.sk PhDr. Alena Hrašková
33 Dolný Kubín J.Ťatliaka 2051/8 043/ 586 21 07 cpppapdk@gmail.com PhDr. Anton Sojčák
34 Kysucké Nové Mesto Komenského 2740 041/ 421 21 76 pppknm@stonline.sk Mgr. Alena Žabková
35 Liptovský Mikuláš Okoličianska 333 044/ 552 50 21 ppplm@stonline.sk PhDr. PaedDr. Erika Straková
36 Martin Ul. Kollárova č. 49 043/ 430 20 21 cpppapmartin@gaya.sk PaedDr. Štefunko Miroslav
37 Námestovo Nám.A.Bernoláka 378/7 043/ 558 10 66 zuzana.sarekova@cpppapno.sk Mgr. Zuzana Matejčíková Šareková
38 Ružomberok I.Houdeka 2351 044/ 434 26 34 cpppap@ppprk.sk Mgr. Jozef Novák
39 Trstená SNP 227/23 043/ 539 11 60 centrumtrs@orava.sk Mgr. Darina Tuková
40 Žilina Predmestská 1613 041/ 565 00 18 pppza@mail.t-com.sk Mgr. Dušan Grúň
41 Banská Bystrica Mládežnícka 34 048/ 413 47 51 048/ 413 47 52 cpppapbb@svsbb.sk PhDr. Ľubomír Tichý
42 Banská Štiavnica Dolná 2/A 045/ 692 13 11 pppbs@mail.t-com.sk PaedDr. Ivica Moravčíková
43 Brezno Hradby 9 048/ 611 63 99 cpppp.brezno@mail.t-com.sk PhDr. Oľga Jorčíková
44 Detva Krpeľná 35 045/ 545 44 80 pppdt@szm.sk PhDr. Daniela Gajdošechová
45 Lučenec Martina Rázusa 25                       centrálne pracovisko 047/ 433 23 00 ppplc@stonline.sk PhDr. Judita Ágoštónová
Dr. Herza 8 047/43 33 800
elokované pracovisko Poltár, Železničná 5 047/42 22 370
46 Revúca Kollárova č. 11 058/ 442 60 53 cpppp-ra@mail.t-com.sk Mgr. Helena Ištvánová
47 Rimavská Sobota Hviezdoslavova 441/10 047/ 562 35 43 sekretariat@ppprs.sk Mgr. Mária Hudcová
48 Veľký Krtíš Červenej armády 27 047 / 483 1427 pppvk@pobox.sk PhDr. Erika Drgoňová
49 Zvolen Dukelských hrdinov 44                centrálne pracovisko 045/ 533 55 02 pppzvolen@stonline.sk Mgr. Eva Mrenicová
Kuzmányho nábrežie 18 045/ 547 95 90 cpppapzv@gmail.com
elokované pracovisko Krupina, Svätotrojičné námestie 20 045/ 551 24 93 ppp@slovanet.sk
50 Žiar nad Hronom Nám. Matice slovenskej 8 045/ 673 27 50 pppzh@stonline.sk Mgr. Ľubica Salayová
51 Žarnovica Dolná 6 045/ 681 41 73 pppzc@stonline.sk Mgr. Daniela Hudecová
52 Bardejov Štefánikova 8 054/ 72 49 28 centrum@cpppap-bardejov.sk Mgr. Katarína Harňáková
53 Humenné Mierová 4 057/ 775 06 27 cpppp.he@mail.t-com.sk PhDr. Agáta Sakalová
54 Kežmarok Mučeníkov 4 052/ 468 55 32 centrumkezmarok@mail.t-com.sk PhDr. Iveta Vlčková
55 Levoča Námestie Majstra Pavla 59 053/ 451 19 68 vozarova.katarina@mail.t-com.sk Mgr. Katarína Vozárová
56 Poprad J.Curie 3760/2 052/ 776 49 44 cpppappoprad@stonline.sk Mgr. Zuzana Pitoňáková
57 Prešov Levočská 7                                      centrálne pracovisko 051/ 749 90 11 kppppo@mail.t-com.sk PhDr. Viera Hybenová
elokované pracovisko Prešov, Levočská 9 051/ 771 55 26 kppppo@mail.t-com.sk
58 Sabinov Ul. SNP 15 051 452 25 36 pppsabinov@sabnet.sk Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková
59 Snina Partizánska 1057 057/ 762 42 97 mandzakova@cpppapsnina.eu PaedDr. Mária Mandzáková
60 Stará Ľubovňa Námestie generála Štefánika 6 052/ 432 13 08 cpppapsl@gmail.com Mgr. Katarína Hricová
61 Stropkov Kukučínova 2                                 centrálne pracovisko 054/ 742 48 13 kontakt@poradnastropkov.sk Mgr. Valéria Surmajová
elokované pracovisko Medzilaborce, Mierová 4 057/ 732 14 59
62 Svidník Centrálna 102 054/ 752 23 67 centrum102sk@centrum.sk PaedDr. Vladislav Artim
63 Vranov nad Topľou Bernolákova 92 057/ 442 37 18 ppp.vt@stonline.sk PhDr. Irena Fazekašová
64 Košice okolie Slovenskej jednoty 29 055 / 632 18 38 pppokolie@stonline.sk Mgr. Eva Fazekasová
65 Košice I. Karpatská 8 055/ 622 66 15 055/ 625 29 81 skola@pppke.svcmi.sk PhDr. Mária Horváthová
66 Košice II. – IV. Zuzkin park 10                               centrálne pracovisko 055/ 787 16 15 fedagogi@mail.t-com.sk PhDr. Emília Nuberová
elokované pracovisko Košice, Galaktická 11 055/ 674 36 30 pppgalke@stonline.sk
67 Michalovce Okružná 3657                                  centrálne pracovisko 056/ 642 26 57 skola@pppmi.svcmi.sk PaedDr. Gabriela Pasteľáková
elokované pracovisko Sobrance, Komenského 12 056/ 652 20 80 056/ 698 12 15 pppso@lekosonline.sk
68 Rožňava CPPPaP, Letná č. 44, 048 01 Rožňava 058/ 732 20 95 ppprv@stonline.sk Mgr. Marta Podhorínová
69 Spišská Nová Ves Letná 66                                          centrálne pracovisko 053/ 429 73 67 ppp-snv@stonline.sk PhDr. Viera Šilonová
elokované pracovisko Gelnica, Hlavná 117
elokované pracovisko Krompachy, Maurerova 14
70 Trebišov UL. Kpt. Nálepku 1057/18 056/ 672 38 50 ppp-tv@stonline.sk, riaditelka@poradnatrebisov.sk PhDr. Beáta Furdová

One thought to “Školská zrelosť, kontakt na CPPPaP”

 • ainsworth.vida22@gmail.com

  Are you seeking effective online promotion that actually gets good results? I apologize for sending you this message on your contact form but actually that was kinda the point. We can send your ad message to sites through their contact pages just like you’re receiving this note right now. You can target by keyword or just do mass blasts to sites in the country of your choice. So let’s say you would like to send an ad to all the plumbing companies in the US, we’ll grab websites for just those and post your ad text to them. Providing you’re promoting some kind of offer that’s relevant to that niche then you’ll be blessed with awesome results!

  Send an email to mark3545tho@gmail.com to find out how we do this

  Odpovedať

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.