Posledná aktualizácia: 09.01.2014
Od apríla 2005 začala polícia vydávať cestovné pasy formátu Európskej únie.

Od 15.1.2007 je platný Zákon NR SR č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O vydanie nového pasu musia občania starší ako 5 rokov požiadať osobne (s výnimkou bezvládnych) na jednom z jednotných pracovísk, na ktorých sa od mája 2004 vydávajú aj vodičské preukazy formátu EÚ, alebo na veľvyslanectvách SR v zahraničí. Iba deti do 5 rokov môžu byť naďalej zapísané v cestovnom pase svojich rodičov. Občan mladší ako 5 rokov smie vycestovať do zahraničia bez vlastného cestovného dokladu, len ak cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísaný.

Občan môže byť od 1. januára 2005 držiteľom najviac dvoch cestovných dokladov. Ostatné je povinný do 31. júna 2005 odovzdať orgánu, ktorý ich vydal, resp. polícii, alebo príslušnému zastupiteľskému úradu v zahraničí.

Pred vycestovaním do cudziny je potrebné si skontrolovať dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný aj po vycestovaní z ich územia.

V prípade, že má občan v cestovnom pase vízum s platnosťou presahujúcou platnosť pasu, môže si tento pas ponechať. Môže ho však používať iba na preukazovanie víza. Pri cestovaní musí použiť aj druhý, platný cestovný pas. Práve z týchto a iných dôvodov môžu občania podľa novely zákona o cestovných dokladoch vlastniť dva cestovné pasy.

Do členských krajín Európskej únie je možné cestovať okrem cestovných pasov aj na občianske preukazy Slovenskej republiky. Samotné ministrerstvo vnútra však po vstupe do EÚ 1.5.2004 odporúčalo nosiť so sebou do štátov EÚ cestovný pas, nakoľko pracovníci mnohých členských krajín EÚ neinformovali svojich pracovníkov na hraničných priechodoch o podobe našich občianskych preukazov a tieto neuznávali. Ešte v júni 2005 však napr. Švédsko stále neakceptovalo naše identifikačné karty a vyžaduje predloženie cestovného pasu pri cestách do Švédska, alebo cez Švédsko.

Nová podoba cestovného pasu

predná strana prvá strana vnútorné strany posledná strana
Cestovný pas spredu
Cestovný pas - prvá strana
Cestovný pas - vnútorné strany
Cestovný pas - posledná strana

Platnosť cestovného pasu

Občanom starším ako 15 rokov sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 10 rokov, deťom od 5 do 15 rokov na obdobie 5 rokov a pas pre deti do 5 rokov má platnosť 2 roky.

Poplatky za vydanie pasu sú stanovené v: Zákon o správnych poplatkoch – Zákon č. 145/1995 Z. z.

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do  30 dní 33 €,
 • do 10 pracovných dní 66 €,
 • do 2 pracovných dní 99 €.

Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do 30 dní  13 €,
 • do 10 pracovných dní 26 €,
 • do 2 pracovných dní 39 €.

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do 30 dní 8 €,
 • do 10 pracovných dní 16 €,
 • do 2 pracovných dní 24 €.

Za vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, napr. zápis údajov o občanovi mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča, predĺženie platnosti pasu, alebo zápis titulu do cestovného pasu s biometriou, za každý úkon (zápis údajov o dieťati alebo titule) samostatne zaplatí občan 3 € (90,38 Sk).

Občan za vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, ktorým je zápis údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo zápis o  pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony správy poplatok neplatí.

Podávanie žiadostí o pas

Pri podaní žiadosti o vydanie nového pasu na jednotnom pracovisku je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz alebo rodný list
 • správny poplatok – kolok

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca, ktorý vyhotovený cestovný doklad aj prevezme. Ak sú rodičia rozvedení, žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorému je zverený do výchovy, druhý rodič môže podať žiadosť len s písomným súhlasom tohto rodiča. Zo zákona musí každý občan Slovenskej republiky podať žiadosť o cestovný pas osobne. To znamená, že aj deti do 15 rokov musia byť pri podaní žiadosti prítomné. Pri podaní žiadosti sa totiž musia podrobiť nasnímaniu podoby tváre do elektronickej formy rovnako ako dospelí. Výnimkou sú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť.

Za občana, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť, môže túto podať iný občan na základe úradne overenej plnej moci na zastupovanie, ten môže vyhotovený cestovný doklad aj prevziať. Zastupujúci občan predloží úradne overenú plnú moc na zastupovanie, skôr vydaný cestovný pas žiadateľa, jednu fotografiu a správny poplatok. Druhou možnosťou pre občana, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť, je takzvané mobilné jednotné pracovisko. Toto pracovisko pre zber žiadostí je schopné pohybovať sa v rámci celého Slovenska a prísť k občanovi až domov .

Rýchle vybavenie cestovného dokladu

O urýchlené vydanie cestovného pasu do 2 dní môžu občania požiadať na každom jednotnom pracovisku na Slovensku v mieste trvalého či prechodného pobytu.

Po 2 pracovných dňoch od podania žiadosti si môžu pas vyzdvihnúť, ale len na jednotnom pracovisku v Bratislave: Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava IV, ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a.

Vyhotovený cestovný pas môže v Bratislave vyzdvihnúť aj iná osoba – avšak na na základe písomného, úradne overeného splnomocnenia.

Stránkové dni a hodiny

Ministerstvo vnútra poskytuje informácie o cestovných pasoch na stránkach Ministerstva. Stránkové dni a hodiny nájdete tu.

Zoznam jednotných pracovísk pre vydávanie cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov:

Názov Sídlo
01 DI Banská Bystrica OR PZ Banská Bystrica, Okružná 19
02 DI Brezno OR PZ Brezno, Mostárenská 13
03 DI Lučenec OR PZ, ODI Lučenec, ul. Dr.Vodu č. 5
04 DI Poltár OR PZ, ODI Poltár, ul. Železničná č. 5
05 DI Veľký Krtíž OR PZ, ODI Veľký Krtíš, ul. Banícka č. 20
06 DI Rimavská Sobota OR PZ Rimavská Sobota, Petra Hostinského č. 2 (presunuté na Stavebnú ul. – Obvodné oddelenie PZ)
07 DI Revúca Revúca, ul. Priemyselná č. 305/9
08 DI Zvolen OR PZ Zvolen, ul. Švermova č. 4
09 DI Detva Detva, ul. Záhradnícka č. 1
10 DI Krupina Krupina, ul. Kalinčiakova č. 881
11 DI Žiar nad Hronom OR PZ Žiar nad Hronom, ul. M. Chrasteka č. 123
12 DI Banská Štiavnica Banská Štiavnica, Križovatka č. 4
13 DI Žarnovica Žarnovica, ul. Bystrická č. 467
14 DI Nitra OR PZ Nitra, Piaristická č.5
15 DI Zlaté Moravce OO PZ Zlaté Moravce, Sládkovičova č.8
16 DI Komárno OR PZ Komárno, Záhradnícka č.6
17 DI Nové Zámky OR PZ Nové Zámky,Bratov Baldigariovcov č.7
18 DI Šaľa ODI Šaľa, budova Duslo, ul. Nivy č.2
19 DI Levice OR PZ Levice, Ľudovíta Štúra č.51
20 DI Topoľčany OR PZ Topoľčany, nám. Ľ. Štúra č.1738
21 DI Žilina Žilina, ul. Veľká Okružná č. 31
22 DI Bytča Bytča, ul. 1. mája č. 1
23 DI Čadca Čadca, ul. Paláriková č. 977/25
24 DI Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto, ul. D. Poľského č. 1371
25 DI Ružomberok Ružomberok, ul. Námestie Slobody č. 2
26 DI Dolný Kubín Dolný Kubín, ul. Bysterecká č. 2067/5
27 DI Tvrdošín Nižná nad Oravou, ul. Nová Doba č. 496
28 DI Námestovo Námestovo, ul. Mláka č. 7/5
29 DI Martin Martin, ul. Osloboditeľov č. 44
30 DI Turčianske Teplice Turčianské Teplice, ul. Partizánska č. 419/16
31 DI Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš, ul. Školská č. 2
32 DI Košice Košice ul. Moyzesová č. 19
33 DI Košice okolie Košice ul. Trieda SNP č. 35
34 DI Michalovce Michalovce ul. J. Holého č. 46
35 DI Rožňava Rožňava ul. Janka Kráľa č. 1
36 DI Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves, ul. Elektrárenská č.1
37 DI Gelnica Gelnica, ul. Hlavná č.1
38 DI Trebišov Trebišov, ul. Milana Rastislava Štefanika č. 2319/180
39 DI Sobrance Sobrance, ul. kpt. Nálepku č. 11
40 DI Bardejov OR PZ Bardejov, Ul. Partizánska č. 42, Bardejov
41 DI Svidník OR PZ Bardejov, Ul. Sovietskych Hrdinov 200/35, Svidník
42 DI Stropkov OR PZ Bardejov, Ul. Šarišská č. 171, Stropkov
43 DI Humenné OR PZ Humenné, Ul. nemocničná č. 1, 066 01 Humenné
44 DI Medzilaborce OR PZ Humenné, Ul. Ševčenkova 46, 068 01 Medzilaborce
45 DI Snina OR PZ Humenné, Ul. študentská č. 1450/13, 069 01 Snina
46 DI Prešov OR PZ Prešov, Ul. Vajanského č. 32, Prešov
47 DI Sabinov OR PZ Prešov, Námestie slobody č. 5, Sabinov
48 DI Levoča OR PZ Poprad, Ul. Rozvoj 31, Levoča
49 DI Kežmarok OR PZ Poprad, Ul. Nižná brána 6, Kežmarok
50 DI Poprad OR PZ Poprad, Ul. Alžbetina 5, Poprad
51 DI Stará Ľubovňa OR PZ Poprad, Ul. Okružná 25, Stará Ľubovňa
52 DI Vranov nad Topľou OR PZ Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5/137, Vranov n. Topľou
53 DI Trnava Starohájska č.5, 91701 Trnava
54 DI Hlohovec Jarmočná č.3, Hlohovec
55 DI Piešťany Krajinská č.5. Piešťany
56 DI Galanta Hlavná č.13 Galanta
57 DI Dunajská Streda Muzejná č.236/6, 929 24 Dunajská Streda
58 DI Senica Mozzesova č.1, Senica
59 DI Skalica OO PZ v Skalici, Strážnická č. 4
61 DI Senec Hollého 8, Senec
62 DI Pezinok Šenkvická 14, Pezinok
63 DI Malacky Zámocká 5, Malacky
64 DI Trenčín Trenčín, Inovecká 5
65 DI Ilava Dubnica nad Váhom, Jesenského 294
66 DI Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou, Janka Matušku 19
67 DI Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 38
68 DI Myjava Myjava, Trokanova 5
69 DI Prievidza Prievidza, Košovská cesta 14
70 DI Partizánske Partizánske, Februárova 651
71 DI Považská Bystrica Považská Bystrica, Kukučínova 1
72 DI Púchov Púchov, Svätoplukova 8
73 DI Bratislava I Bratislava, Sasinkova č.23
74 DI Bratislava II Bratislava, Záhradnícka č.93
75 DI Bratislava III Bratislava, Vajnorská č.25
76 DI Bratislava IV Bratislava, M. Sch. Trnavského č.1/a
77 DI Bratislava V Bratislava, nám. Hraničiarov 1/b

zdroj: vasaeuropa.sk/

112 thoughts to “Cestovný pas

 • Pingback: online part Time jobs Work from home philippines

 • Pingback: Hector

 • Pingback: car sales india used cars sell my advertise

 • Pingback: astrologer leo

 • Pingback: Will Ipad 2.0 Have Usb

 • Pingback: how to win quibids auctions

 • sample speeches for the father of the groom

  I leave a leave a response when I appreciate a post on a site or
  if I have something to add to the discussion. Usually it is triggered by the sincerness displayed in the article I read.
  And after this post Cestovný pas, cestovné pasy, vydávať cestovné pasy,
  vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,Dieťa od 5
  do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské
  preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas,
  poplatky za vydanie pasu, platnsť cestovného pasu,Dieťa do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie
  cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík
  Blog & Galérka. I was excited enough to drop a comment
  :-) I do have a couple of questions for you if you tend not
  to mind. Could it be just me or do some of these remarks come across like they are written by brain dead individuals?
  :-P And, if you are posting on additional places, I’d like to follow you. Would you make a list all of your communal pages like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile? sample speeches for the father of the groom

 • manufacturers of led lights in china

  You really make it seem really easy together with
  your presentation however I in finding this topic to be really
  something which I believe I might never understand. It kind of feels too complicated and
  extremely large for me. I am having a look forward on your subsequent publish, I will attempt
  to get the cling of it!

 • media production jobs fl

  Excellent post. I used to be checking constantly this
  blog and I’m impressed! Extremely helpful info specifically the ultimate section :) I handle such information much. I was looking for this particular information for a long time. Thanks and best of luck. media production jobs fl

 • Pingback: MJhKPfQA

 • maillot de foot enfant

  I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 • equipe de france de football

  great blog! the information you provide is quiet helpful, why i was not able to find it earlier. anyways i’ve subscribed to your feeds, keep the good work up.

 • increase weight diet chart

  Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog
  in 3 completely different web browsers and I must say this
  blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a
  reasonable price? Cheers, I appreciate it!

 • vin number n

  If some one needs to be updated with latest technologies then he must be pay a quick visit this web site and be up to date every day.

  vin number n

 • causes uterine bacterial infection

  I read this article completely on the topic of the difference of hottest and earlier technologies,
  it’s amazing article.

 • computer repair insurance cost

  This is very attention-grabbing, You are an excessively skilled blogger.
  I’ve joined your feed and sit up for in search of more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networkscomputer repair insurance cost

 • beats by dr dre pro

  EA Athletics Teams With Beats By means of Dr. Dre, Gifts FIFA 12 Kits To Artists And Players

 • dr dre beats uk

  Billboard is actually reporting that prominent Rap blogger Karen Civil has accepted the latest position at Beats By means of Dre. The chic company, which has risen to the the top headphone market in the last few years, has appointed Civil their new digital marketing manager, a position based out from the company’s Los Angeles workplaces. In addition to maintaining her popular blog and Tumblr and Twitter records, Civil has also not too long ago served as Young Dollars Records’ online media coordinator.

 • casque beats by dre

  Ideal Buy Partners With Beats By Dr. Dre To Launch Clb Beat

 • dr dre beats sale

  Less than a thirty days after EA Sports released the 2012 edition of its super successful Madden NFL series, the gaming giant has launched the latest version of FIFA 12. The game incorporates features designed for delivering „real-world physicality, “ precision dribbling, and heightened intelligence pertaining to CPU players.

 • Pingback: zjmmIWLR

 • fake beats by dre studio

  The custom headphones seemed to be the custom beats flagship headphones to which future headphones could improve upon, and I feel the Beats Mixr will soon reign for the reason that new flagship custom beats by dre headphones this can price point, their versatility and their style.

 • beats by dre outlet

  Dr. Dre’s „custom headphones“ model of headphones were first released in 2008 in collaboration together with custom beats, slowly becoming a name-brand interchangeable with providing three features both amateur and personalized beats by dre hunt for in anything plugged inside their ears: low cost, high quality and an original, sleek design.

 • cheapest beats by dr dre

  Staple Design feels is it doesn’t perfect matchup provided that they are obsessed by brands along with branding, and Beats By Dre is among the most most popular, fastest growing brand in its 3 years.

 • citalopram side effects tinnitus

  Fantastic website. Lots of helpful information here.
  I’m sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious. And obviously, thanks in your sweat!

 • Tanie pozycjonowanie

  I hardly create responses, but i did some searching and wound up here Cestovný pas, cestovné pasy, vydávaÅ¥ cestovné pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,DieÅ¥a od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsÅ¥ cestovného pasu,DieÅ¥a do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka. And I actually do have 2 questions for you if you don’t mind. Is it just me or does it seem like some of these remarks come across as if they are left by brain dead individuals? :-P And, if you are posting at additional places, I would like to follow anything new you have to post. Could you make a list of the complete urls of all your community sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

 • Tasha

  I’m not sure exactly why but this website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll
  check back later and see if the problem still exists.

 • avg free antivirus downloads vista

  Undeniably consider that that you stated. Your favorite reason seemed to be at
  the internet the easiest factor to bear in mind of. I say
  to you, I certainly get annoyed at the same time as other people
  consider worries that they just do not recognize about.
  You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing without having side-effects ,
  other folks could take a signal. Will likely be again to get more.
  Thanksvirus help security suite

 • best contact lenses us

  Appreciate this post. Let me try it out.

 • how to vertical jump hunter

  As the admin of this web site is working, no hesitation very quickly it will be famous, due to its quality contents.
  kids not growing taller

 • Mieszkania Suwalki

  I almost never drop comments, but i did a few searching and wound up here Cestovný pas, cestovné pasy, vydávaÅ¥ cestovné pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,DieÅ¥a od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsÅ¥ cestovného pasu,DieÅ¥a do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka. And I do have some questions for you if it’s allright. Could it be simply me or does it look like some of the comments appear as if they are coming from brain dead people? :-P And, if you are writing on additional online social sites, I’d like to keep up with everything fresh you have to post. Could you list of the complete urls of all your communal pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

 • Buy Celine

  They are really so comfortable and that i have had people today stop me in retailers wanting to grasp where you can get them.hey I like those Buy Celine. Well worth the income!

 • getting an ex to want you back

  You are so interesting! I do not think I’ve truly read something like that before. So great to discover somebody with some genuine thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This site is something that is needed on the internet, someone with some originality!

 • Celine Sale

  Great work! That is the type of information that are supposed to be shared across the net. Shame on the seek engines for now not positioning this publish upper! Come on over and talk over with my web site . Thanks =)

 • jazz music making software

  Thanks to my father who stated to me on the topic of this weblog, this blog is truly awesome.

 • hair growth fast products

  I am really grateful to the owner of this site who has shared this enormous piece of writing at at this time.
  hair regrowth products walmart

 • lose weight overnight ehow

  Wonderful items from you, man. I have be mindful your stuff prior to and you’re just too magnificent. I really like what you’ve received
  here, really like what you’re saying and the best way in which you say it. You are making it entertaining and you continue to take care of to keep it smart. I can not wait to learn much more from you. That is really a great web site.

 • learn english as a Foreign language online

  Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually know what you are talking about!
  Bookmarked. Kindly additionally discuss with my website =).
  We could have a link change arrangement among uslearn to speak spanish website

 • hypnosis downloads do they work

  Thankfulness to my father who shared with me concerning this weblog,
  this weblog is really amazing.gastric band hypnotherapy manchester

 • blade & soul gold

  I often went this product every daytime to the point your bottom part with the blade & soul gold scrapped. I LUV blade & soul gold!!!

 • kosze nastawne

  I believe what you said was actually very reasonable. But, consider this, what if you were to create a killer title? I ain’t suggesting your information isn’t solid, however suppose you added something that makes people want more? I mean Cestovný pas, cestovné pasy, vydávaÅ¥ cestovné pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,DieÅ¥a od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsÅ¥ cestovného pasu,DieÅ¥a do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka is a little vanilla. You might look at Yahoo’s home page and see how they create article titles to get people to open the links. You might try adding a video or a pic or two to grab people excited about what you’ve written. Just my opinion, it would bring your blog a little livelier.

 • best acne product over the counter

  My developer is trying to convince me to move to .
  net from PHP. I have always disliked the idea because of
  the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites
  for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?

  Any help would be greatly appreciated!

 • how to help with pregnancy heartburn

  bookmarked!!, I love your blog!

 • get more money on sims 3

  My programmer is trying to convince me to move to .
  net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous
  websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any help would be really appreciated!

 • promotional products perth

  Article wrіtіng is also a eхcitеmеnt,
  if уοu bе familiаr with after that
  you can wгite or else іt іs comρlіcatеd to writе.

 • service office singapore

  Heya i am for the first time here. I found this board and I
  find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something
  back and help others like you helped me.

 • Pozycjonowanie

  I drop a leave a response when I especially enjoy a article on a site or I have something to contribute to the discussion. It’s a result of the sincerness communicated in the post I browsed. And on this post Cestovný pas, cestovné pasy, vydávaÅ¥ cestovné pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,DieÅ¥a od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsÅ¥ cestovného pasu,DieÅ¥a do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka. I was moved enough to drop a commenta response ;) I do have a few questions for you if it’s okay. Could it be only me or do a few of the responses appear like coming from brain dead individuals? :-P And, if you are posting at other places, I’d like to keep up with you. Could you make a list all of all your public pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

 • Infertility In Women Ppt

  Hello There. I found your blog using msn.
  This is a really well written article. I will make sure to bookmark
  it and come back to read more of your useful info. Thanks for
  the post. I’ll certainly return.

 • Belle

  Hеllo there! Dо yоu know if they make аny plugins
  to helр wіth Search Εngine Optimization?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not sеeing very
  good succesѕ. If yоu know of any plеase shагe.
  Appreciate it!

 • save energy

  If you are gοing foг most excellent contents like I dο,
  οnly pаy а νіsit this website all the time
  foг thе гeаѕοn that it prονiԁеѕ feature contents,
  thаnks

 • celebs met cellulitis

  I’m extremely impressed together with your writing abilities and also with the format on your blog. Is this a paid topic or did you customize it yourself? Anyway stay up the nice quality writing, it’s uncommon to look a nice blog like this one
  nowadays..www cellulite removal com

 • null

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to
  your site when you could be giving us something enlightening to
  read?

 • Gender Ultrasound Youtube

  This post will help the internet people for building
  up new weblog or even a weblog from start to end.
  gender prediction chinese age

 • Tahl5

  Rund other family room Erdkreis ticken zwei Millionen 鈥瀎alsche“ Cartier-Uhren. Das Pariser Modehaus Orlando Dior mu脽te sich i am vergangenen Jahr throughout 34 L盲ndern gegen 385 unlautere Wettbewerber zur Wehr setzen; cease to live Dior-Fahnder deckten A hundred and fifteen neue 鈥濬盲lle“ auf. 脛hnliche Erfahrungen machte das franz枚sische Traditionsunternehmen Lv, das s眉ndhaft teure Taschen, Reisekoffer und Accessoires feilbietet:.
  鈥濵y Zeil“ mit mehr SpielzeugDas Einkaufszentrum 鈥濵y Zeil“ teilt durch, dass das Gesch盲ftsjahr This year bei Frequenz sowie Umsatz cease to live Erwartungen 眉bertroffen habe. Rund 13th,4 Millionen Kunden h盲tten das Target i’m vergangenen Jahr aufgesucht. I’m Dezember habe pass away Frequenz Twenty Prozent 眉ber dems Vorjahr gelegen.
  Galliano showdown schon fr眉h around seiner eigenen Umlaufbahn. Anfang der Achtziger begann er sein Studium an Fundamental Martins sowie finanzierte es durch Schreiner-, Verk盲ufer-, Botenjobs. Seine Abschlusskollektion von Eighty four, inspiriert von der Franz枚sischen Movement, machte ihn auf einen Schlag bekannt.

 • miu miu

  Cestovný pas, cestovné pasy, vydávať cestovné pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,Dieťa od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsť cestovného pasu,Dieťa do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka

 • mulberry bags

  Cestovný pas, cestovné pasy, vydávať cestovné pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,Dieťa od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsť cestovného pasu,Dieťa do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka

 • wow gold

  Cestovný pas, cestovné pasy, vydávať cestovné pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,Dieťa od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsť cestovného pasu,Dieťa do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka

 • hermes bags

  Cestovný pas, cestovné pasy, vydávať cestovné pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,Dieťa od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsť cestovného pasu,Dieťa do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka

 • celine bags

  Cestovný pas, cestovné pasy, vydávať cestovné pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,Dieťa od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsť cestovného pasu,Dieťa do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka

 • seo tools

  Cestovný pas, cestovné pasy, vydávať cestovné pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,Dieťa od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsť cestovného pasu,Dieťa do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka

 • burberry bags

  Cestovný pas, cestovné pasy, vydávať cestovné pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,Dieťa od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsť cestovného pasu,Dieťa do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka

 • Pingback: red bottom shoes

 • Pingback: IFpKVEMq

 • Pingback: juicy couture uk

 • Pingback: beats by dre sale

 • Pingback: Beats By Dre Pro sale

 • Pingback: TEYFbgLG

 • Pingback: YJpGvNkn

 • Pingback: AHWYOIWR

 • Pingback: UQKYWwuE

 • Pingback: qNaijLwU

 • Pingback: eKTtBXVm

 • Pingback: rjJdPUBV

 • Pingback: RQSfmuzj

 • Pingback: fGwArmok

 • Pingback: custom beats studio

 • Maritza

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am nervous about
  switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.
  net. Is there a way I can import all my wordpress
  posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 • tinnitus miracle review

  Some individuals refer to this covering of sound as masking. Sound therapies should at all times be combined with counseling. Amid ascertaining remedy modes in residence remedies for headache is to grasp every category and its results. Another nature of vascular-associated complications is cluster complications that will evolve into repetitive occurrences of excruciating pain, on account of hypertension. When a headache is related to tight and tense facial, brow and neck muscle tissue, it’s typed as a myogenic or muscular associated headache, clinically termed myogenic. The next therapy choice, which needs to be avoided, is surgery. They are organic, safe, and therapy is carried out in your individual home.
  tinnitus miracle

 • Pingback: scam website hosting

 • Linker r4 3ds

  Once again another great entry. I actually have a few things to ask you, would be have some time to answer them?

 • sac burberry

  This is a really good read for me, thank you!

 • Local Anaesthetic Gel Premature Ejaculation

  I know this website provides quality based content and other information, is there any other web site
  which presents these kinds of things in quality?quick way last longer bed

 • secrets to dog training

  I am in fact thankful to the owner of this site who has shared this wonderful piece of writing at at this time.

 • Pingback: pimp fans

 • where are et solar panels made

  Everything is very open with a precise clarification of the issues.
  It was really informative. Your website is very useful.

  Thank you for sharing!

 • how contagious is herpes during an outbreak

  I tend not to write many remarks, but i did a few searching and wound
  up here Cestovný pas, cestovné pasy, vydávať cestovné
  pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,Dieťa
  od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny,
  poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,
  vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz,
  platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsť cestovného pasu,Dieťa do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka.
  And I actually do have a couple of questions for you if it’s allright. Could it be simply me or does it look like some of these comments appear like they are written by brain dead visitors? :-P And, if you are writing at additional online social sites, I’d
  like to keep up with everything new you have
  to post. Would you make a list of every one of all your communal sites like your Facebook page, twitter feed,
  or linkedin profile? warts definition

 • get paid do surveys online free

  Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation.
  My apple ipad is now broken and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to
  share it with someone!

 • upc code mobile app

  I have been browsing on-line greater than three hours as of late, yet I by no means found
  any attention-grabbing article like yours. It’s lovely value sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you probably did, the net might be much more useful than ever before.iphone app dev resources

 • wywóz gruzu trójmiasto

  I comment when I especially enjoy a article on a site or if I have something to valuable to contribute to the discussion. Usually it is triggered by the fire communicated in the post I read. And after this post Cestovný pas, cestovné pasy, vydávaÅ¥ cestovné pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,DieÅ¥a od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsÅ¥ cestovného pasu,DieÅ¥a do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka. I was actually excited enough to drop a leave a responsea response :) I do have some questions for you if it’s allright. Could it be just me or do a few of these responses look like they are left by brain dead visitors? :-P And, if you are writing at other online sites, I’d like to keep up with anything new you have to post. Could you make a list all of your communal sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

 • Pozycjonowanie www

  I think everything composed made a lot of sense. But, think about this, suppose you typed a catchier post title? I ain’t suggesting your content is not good, however what if you added something that makes people want more? I mean Cestovný pas, cestovné pasy, vydávaÅ¥ cestovné pasy, vydat cestovny pas, cestovny pas, pas cesto Podávanie žiadosti o pas,DieÅ¥a od 5 do 15 rokov zaplatí za pas vydaný, vny, poplatky cestovny pas, otvaracie hodiny cestovny pas,vodičské preukazy formátu EÚ, vodicsky preukaz, platný cestovný pas, poplatky za vydanie pasu, platnsÅ¥ cestovného pasu,DieÅ¥a do 5 rokov zaplatí za pas vydaný,Rýchle vybavenie cestovného dokladu,Stránkové dni a hodiny,cestovných pasov, vodičských preukazov a zbrojných preukazov | Matúš Trtík Blog & Galérka is kinda plain. You might look at Yahoo’s front page and watch how they create post headlines to grab people interested. You might try adding a video or a picture or two to get readers interested about everything’ve written. In my opinion, it might bring your website a little bit more interesting.

 • spravne poplatky za vybavenie CP

  Chcel by som sa opytať, či sa po zaplatení správneho poplatku za pas vydáva potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

 • odcudzeny pas

  zdravim odcudzili mi pas a o dva dni letim rano do turecka na dovolenku, da sa vybavit nejaky doklad aj skor ako dva dni ? Dakujem

 • pas do Madarska

  zdravim ,chcem sa spytat ci potrebuje moje dieta 9 rocne pas ked sa chystame vycestovat do Madarska

  • admin

   Dobrý deň.
   Deti, ktoré na občianske preukazy nedozreli (15 rokov), potrebujú cestovný pas. Pasy pre deti všetkých vekových kategórií majú slúžiť aj ako ochrana detí pred únosom a obchodovaním s nimi.
   Dieťa od 5 rokov musí mať vlastný pas.

 • jarmila

  nachadzam sa v zahranici a moj pas mi bol ukradnuty…nemam iny doklad len rodny list,a domov sa bez pasu nedostanem…co mam robit? ako sa da vybavit splnomocnenie alebo iny doklad co najrychlejsie..?

 • Silvia

  Dobrý deň. Cestujem na dovolenku do Turecka, musí byť môj pas platný až 6 mesiacov po príchode z dovolenky? Je to nevyhnutné? Ďakujem

 • Alina Hegyi

  Dobrý deň. Deti do 5 rokov potrebujú cestovný pas do Madarska? Alebo stačí len rodný list. Cestovali by s rodičmi, ale ani mi nemáme cestovné pasy iba by sme cestovali s OP.
  Dakujem

 • Ivana

  Pekný deň, chcem sa spýtať, či je treba si vybavovať nový pas – manžel má platný ešte ten „starý“, taký zelený čo bol, platí mu do roku 2014, len neobsahuje biometrické údaje. Chceli by sme ísť do zahraničia, tak nech nás nevrátia z letiska nazad. Ďakujem:)

 • Andrea

  Dobrý deň, mám taký problém a chcem sa informovať….7.7 odlietam preč, lenže som sa až dnes dozvedela, že môj pas nemôžem mať, ale potrebujem biometrický.
  Hneď v pondelok si ho pôjdem dať vybaviť, je ale možné, že mi ho stihnú spraviť kým odletím, bez poplatku do 48 hodín? Som študent z rozvedenej rodiny a nemám toľké peniaze na zaplatenie toho poplatku. Prosím vás, dá sa na polícii nejako dohodnúť?:((((
  Ďakujem

 • Anna Sikora

  Dobry den,checela som sa informovat,ake doklady potrebujem na vybavenie noveho pasu pre moju dceru.Ja ju mam napisanu v mojom Slovenskom pase, ale ako viem od poslednej navstevi na Slovensku, kazdy obcan musi mat svoj pas.
  Vopred dakujem za informacie!
  Anna

 • miska

  A ak som napisana v maminom pase ???? mozem ist ??? :) a ak ano co potrebujem k tomu aby som im dokazala ze som to ja ???

 • miska

  Dobry den chcela by som sa informovat potrebovala by som odcestovat zo sestrou ktora ma 21 do ciech na vykend pomoct rodine a nemam vlastny pas a kedze mam 14 rokov ani OP da sa vybavit nejake povolenie na policii ??? Ďaujem :)

 • dusan lakatos

  chcem sa informovat dcery skoncil pas ci moze vycestovat z zahranicia na slovensko

 • Lea Murinova

  Dobry den chcela by som sa opýtať lebo som sa o tom nikde vlastne nedočítala, že ak som si zmenila farbu vlasov z blond na čiernu a aj som sa vyrazne zmenila, ale na pase kde som bola odftotená ako 14-ročná(teraz mam 21) som blondína, mám si ísť vybaviť nový pas alebo to nie je problém a budu ma identifikovať aj tak o dva týždne letím na Kanárske ostrovy a nerada by osm sa z BA vratila v den odletu domov…ďakujem za odpoveď

 • Lea Dinzikova

  Chcela by som vediet či moje deti ktore mam zapisane v pase musia mat svoje vlastne pasy. Zijem v Scotsku a deti chcem zobrat zo sebou.Je možne vybavit pasy inak než osobne?

 • Zuzana

  Prosim Vas o informaciu, syn si chce podat ziadost o vydanie cestovneho pasu, ale v obcianskom preukaze ma uvedeny trvaly pobyt len mesto v ktorom zije. Ja som ho z trvaleho pobytu odhlasila z dovodu toho, ze sa odstahoval do zahranicia. Vratil sa spat do SR ale zije a pracuje v inom meste . Ja som medzi casom odcestovala do zahranicia, syn chce prist za mnou na dovolenku a potrebuje si vybavit cestovny pas. Bude mu stacit pri vybavovany dokladov trvaly pobyt aky ma uvedeny na OP teda len mesto napr. XXXXXX. Bude cestovat do krajiny USA. ň
  Dakujem pekne za odpoved a prajem prijemny den.
  Zuzana

 • Zaneta

  Dobrý deň!
  Mám otázku ohľadne cestovania dieťaťa so starým rodičom do USA. Dieťa má vlastný pas, vízum.. Potrebuje mať aj splnomocnenie od rodičov? Treba splnomocnenie notársky overiť, úradne preložiť do angličtiny?
  ďakujem.

 • Timka

  Dobry den!
  Chcela by som informaciu.Moja sestra ma 14rokov a starsia sestra by si ju chcela zobrat na vylet do madarska na par dni.Musime jej dat spravit cestovny pas? Kedze este nema OP.

  • admin

   Pekný den prajem.
   Vlastný pas musí mať dieťa od 5 rokov.

   Dieťa do 5 rokov môže vycestovať do zahraničia bez vlastného cestovného dokladu, ak cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísaný.

   m.t.

 • Renata Ritter

  Dobry den!
  Mam zaujem sa informovat,ako dlho trva vybavenie biometrickeho pasu?
  Pekne dakujem
  S pozdravom

  Renata Ritter

  • admin

   Občan starší ako 13 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu
   do 30 dní 33 € (994,16 Sk),
   do 2 pracovných dní 132 € (3976,63 Sk).

   m.t.

 • Ladislav Tore

  Dobry den: Poslal som mojho syna domov na Slovensko ,lebo 8.8.2010 cestovny pas skonci. Moj syn zastavil v Lucenci a pani Oroszova na odel. Cest,pas ho poslal domov lebo nemal rodicov v sebe a ze vraj skoro prisiel. Nerozumiem. Ak syn zostane doma do 8.8 2010 a iba vtedy vybere novy cestovny pas a mimochodom je 17-rokov,, Preco pani OROSZOVA povedala Ak Tvoj otec pride domov na tizden 6.8 .2010 si date spavit cestovny pas? Preco ludia su taky? Preco vyuzivaju niake funkcioari moc? Preco clovek nema pravo? Preco treba vytiachnut peniaze od ludi? Ano mne robi 100-eur. Povedzte my prosim clovek nemoze si dat spavit tyzden 1,2 skov ten pas?

Comments are closed.