A

 • A/B testovanie – metóda porovnania efektivity dvoch marketingových nástrojov, napríklad dvoch webových stránok. Sleduje faktory, ktoré ovplyvňujú konverziu, ako je dĺžka a umiestnenie formulárov, dĺžka textu, umiestnenie tlačidiel, cena tovaru, výška zľavy apod.
 • Advergaming – zloženina slov advertisement (reklama) a gaming (hranie), marketingové aktivity, ktoré k šíreniu reklamných oznámení využívajú počítačové hry.
 • AdWords – jeden z najprepracovanejších celosvetových PPC systémov, v ktorom sa reklamný oznam zobrazuje vo fulltexte vyhľadávača Google.
 • Affiliate marketing – partnerský program, často označovaný ako „provízny systém“. Poskytovateľ reklamného priestoru je odmenený až za uskutočnenie objednávky (registráciu, stiahnutie súboru, atď.) užívateľom, ktorý prišiel cez reklamu umiestnenú na jeho stránkach. Poskytovateľ reklamného priestoru (médium) je tak hodnotený províziou za skutočne realizované obchody, nie teda len za zobrazovanie reklamy (CPT) alebo za kliknutie na ňu (PPC). Platobný model v affiliate marketingu býva väčšinou PPO (Pay per Order), ale môže sa jednať aj o PPL (Pay per Lead či všeobecne Pay per Action).
 • Afinita – index, ktorý popisuje vhodnosť konkrétneho reklamného nosiča pre cieľovú skupinu. Čím vyššia afinita, tým je médium pre oslovenie konkrétnej cieľovej skupiny vhodnejšie.
 • Anchor text – slovo alebo slová na webovej stránke, ktoré sú prekliknuteľné a tvoria odkaz.
 • Antispamový zákon – zákon č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, upravuje zasielanie nevyžiadaných e-mailov a obchodných oznámení.
 • Audit internej komunikácie – hĺbková analýza informačných väzieb a tokov vo vnútri firmy, zameraná na popísanie kľúčových cieľových skupín pre internú komunikáciu a identifikáciu hlavných typov informácií, ktorými je potrebné tieto skupiny saturovať.

B

 • B2B (Business to business) – marketing, ktorého cieľovou skupinou nie je koncový spotrebiteľ, ale firma.
 • B2C (Business to Consumer/Customer) – marketing, smerovaný na široké masy spotrebiteľov.
 • Back-end – tá časť webovej aplikácie, ktorá slúži k administrácii webu a spracovanie dát, nie je viditeľná bežnému užívateľovi.
 • Banner – grafická forma internetovej reklamy (tiež reklamný prúžok). Najznámejšie sú tzv. full bannery s rozmermi 468 × 60 pixelov.
 • Bannerová slepota (Banner blindness) – tendencia užívateľov internetových stránok ignorovať reklamné plochy, a to aj v prípade, že obsahujú pre používateľa relevantné informácie.
 • Barter – výmenný obchod, výmena produktov a služieb za iné produkty alebo služby (namiesto za peniaze).
 • Benchmark – porovnávacia hodnota určitej veličiny.
 • Bitmapa (tiež bitmapová či rastrová grafika) –spôsob záznamu dvojrozmerného obrazu, obrázok je tvorený pravidelnou mriežkou z bodov, kde má každý bod priradenú určitú farbu. Na obrazovke monitora jednotlivé farebné body splývajú, takže používateľ vidí len farebné plochy a prechody.
 • Black hat SEO – „černokňažnícka“ optimalizácia, označenie pre nelegálne a nie príliš etické metódy optimalizácie webu pre vyhľadávače.
 • Blog (weblog) – webová stránka obsahujúca textové príspevky (prípadne doplnené multimediálnym obsahom) jedného alebo viacerých autorov.
 • Blogger (tiež bloger) – autor blogu.
 • Blogosféra – oblasť blogov, bloggerov a ich vzájomných vzťahov.
 • Blogpost (také post) – príspevok do blogu.
 • Blogroll – zoznam odkazov (väčšinou na iné blogy) publikovaný na blogu.
 • Bounce rate – miera okamžitého opustenia stránok, užívateľ odchádza ihneď po zhliadnutí prvej stránky a v prechádzaní webu nepokračuje.
 • Buzz marketing – marketingové aktivity, cieľom ktorých je vyvolať okolo určitého produktu, služby, firmy alebo značky rozruch (buzz), podnietiť spontánne debaty medzi ľuďmi.

C

 • Cause related marketing – firma prepojí svoje komerčné aktivity s filantropickými a z určitého vybraného produktu daruje určitú čiastku na dobročinné účely (napr. každá koruna z konkrétneho výrobku).
 • Cieľová skupina – zvolená skupina potenciálnych zákazníkov, ktorá by mala kupovať vaše produkty alebo služby.
 • Claim – slogan, pripojený k logu či logotypu firmy.
 • Client service – časť agentúry, ktorá je v priamom a pravidelnom kontakte s klientom.
 • Cold calling – obvolávanie potenciálnych zákazníkov (t. j. bez predchádzajúceho kontaktu).
 • Community relations – vzťahy medzi firmou a jej okolím; v praxi zahŕňa firemnú filantropiu a ďalšie programy corporate reponsibility, spoluprácu s miestnymi úradmi, podporu lokálnych spoločenských aktivít v mieste podnikania.
 • Content management system (CMS) – systém pre správu obsahu webových stránok, tiež redakčný systém. Okrem voľne dostupných (tzv. open source) redakčných systémov, ako je Joomla alebo WordPress, existujú aj systémy vyvinuté na mieru jednotlivými firmami.
 • on-lineCookies – malé textové súbory, ktoré webový prehliadač ukladá do predom danej zložky na disku počítača, slúži napríklad pre zapamätanie užívateľských nastavení alebo automatické prihlasovanie.
 • Copywriter –textár, autor textov.
 • Copywriting – písanie pútavých reklamných textov pre webové stránky, letáky či iné reklamné aplikácie.
 • Corporate blogging – blogovanie pre firemné účely.
 • Corporate Culture – firemná kultúra, správanie zamestnancov, oblečenie, hodnoty, reklamácie, tradície.
 • Corporate Design – jednotný firemný vizuálny štýl.
 • Corporate Identity – strategicky naplánovaná predstava vychádzajúca z podnikovej filozofie, vízie a dlhodobého podnikateľského cieľa.
 • Corporate image – firemné image, obraz firmy, vnímaný jej okolím.
 • Couponing – technika podpory predaja, ktorá umožňuje spotrebiteľom získať zľavu na základe predloženia zľavového kupónu.
 • CPC (Cost per Click) – cena za preklik.
 • Crawling (prechádzanie) – aktivita robota-vyhľadávača, pri ktorej prechádza a vyhľadáva stránky.
 • Cross promotion – vzájomná marketingová podpora dvoch a viac produktov či služieb.
 • Cross-selling – stratégia spočívajúca v snahe prinútiť zákazníkov k nákupu ďalšieho tovaru, súvisiaceho s už nakúpeným (napr. brašňa a notebook).
 • Crowdsourcing – čerpanie námetov, nápadov alebo obsahu zo širšej komunity používateľov (napríklad vývoj nových produktov v on-line fóre priamo zákazníkmi).
 • CSS (Cascading Style Sheets) – kaskádové štýly, kolekcia metód úpravy grafickej podoby webových stránok.
 • CTR (Click trought rate) – miera prekliknutia, vedľajšie meradlo účinnosti reklamy; preklik znamená jedno kliknutie používateľa myšou na digitálny obsah (najčastejšie banner), ak na reklamu klikne 10 percent návštevníkov stránok, miera prekliknutia danej reklamy je 10%.

D

 • Databáza – zoskupenie tabuliek s informáciami z nášho webu, napríklad zoznam tovaru, atď.
 • Demarketing – stratégie s cieľom dosiahnuť dočasného alebo trvalého zníženia dopytu.
 • Direct mail – základný nástroj priameho marketingu; listová zásielka obsahujúca zvyčajne ponukový list doplnený prípadne o stručné informačné alebo propagačné materiály (leták, cenník).
 • Deep link ratio – miera zanorenia odkazov, ukazuje, koľko percent odkazov vedie na inú ako na hlavnú stranu webu.
 • DNS (Domain Name System) – protokol umožňujúci hierarchický systém doménových mien. Ich pôvodnou úlohou bol preklad tzv. doménových mien, ktoré sa dobre pamätajú ľuďom, na číselné adresy, s ktorými pracujú stroje. Súčasťou systému sú aj DNS servery, ktoré uchovávajú informácie o spravovaných doménach a k nim prislúchajúce záznamy.
 • Doména – adresa na internete, virtuálna poštová adresa (napr. www.domena.sk).
 • Domicil – dátum a miesto vydania tlačovej správy.
 • Doorway page – stránka vysoko optimalizovaná pre roboty vyhľadávačov, ktorá sa dobre umiestňuje vo výsledkoch vyhľadávania a odosiela návštevníkov na cieľovú stránku. Jedna z podvodných metód optimalizácie pre vyhľadávače.
 • Drobčeková navigácia (Breadcrumb navigation) – navigačný prvok na webových stránkach, ktorý návštevníkovi pomáha lepšie sa na stránkach orientovať a poskytuje možnosť vrátiť sa späť cez sekcie, ktoré už otvoril.
 • Drop down menu – rozbaľovacie alebo vysúvacie menu na webe.
 • Duplicitní weby – kópie rovnakých www stránok na rôznych doménach, vytvárané s cieľom obsadiť čo najviac popredných pozícií vo vyhľadávačoch. Vyhľadávací roboti sú spravidla schopní duplicity rozpoznať a ich vlastníka penalizujú.

E

 • E-marketing – súhrnné označenie pre marketingové postupy, ktoré využívajú ako hlavný kanál nástrojov elektronickej komunikácie, predovšetkým e-mail, Internet či iné súčasné technológie.
 • Elektronický podpis – certifikát, ktorý plne nahrádza vlastnoručný podpis pri elektronickej komunikácii.
 • Eshop – internetový obchod, priamy predaj prostredníctvom webovej stránky.
 • ETARGET – jeden z PPC systémov, ktorý má podobu kontextovej textovej reklamy.
 • Event – akcie s marketingovým cieľom, nástroj public relations alebo sales promotion; napríklad tlačová konferencia, veľtržné prezentácie, valné zhromaždenie, launch novej služby či produktu, recepcia, koktail, garden party.
 • Event management – príprava a organizácia zvláštnych akcií na podporu image firmy, ako sú napr. spoločenské akcie, oslava výročia firmy apod.
 • Externí komunikace – všetka komunikácia, ktorú firma vyvíja navonok.
 • Extranet – časť webových stránok, prístupná iba registrovaným užívateľom.

F

 • FAQ (Frequently asked questions) – často kladené otázky, obvyklá sekcia na webových stránkach a diskusných fórach.
 • Flash mob – technika riadeného chaosu na verejných miestach, súčasť guerillového marketingu.
 • Font – písmo.
 • Foursquare – sociálna sieť využívajúca mobilnú komunikáciu, ktorá dáva možnosť užívateľom mobilných zariadení označovať (tzv. Check-in) svoje obľúbené miesta, kde sa práve nachádzajú.
 • Front-end – rozhranie webu, ktoré je určené pre bežného návštevníka.
 • Fulltextový vyhľadávač – sada serverov, ktoré uchovávajú informácie o webových stránkach a následne ich využívajú pri vyhodnocovaní užívateľských otázok na zadané kľúčové slová. Informácie sa dostávajú do databázy na základe prechádzanie textu na webových stránkach (napr. Google, Zoznam či Yahoo).

G

 • Giveaways – reklamné darčeky, výrobky poskytované zákazníkovi bezplatne, využívajú sa ako nástroj podpory predaja.
 • Goodwill – kredit, (dobrá) povesť, dôvera.
 • Google Analytics – nástroj pre meranie návštevnosti a efektivity webových stránok (možno využívať bezplatne, stačí vložiť do stránok merací kód).
 • Google bomba – vlastnosť vyhľadávacieho algoritmu Google, ktorá umožňuje, že určitá stránka sa môže objaviť na popredných miestach výsledkov vyhľadávania bez toho, aby obsahovala hľadanú frázu, stačí dostatočný počet odkazov na vybranú stránku obsahujúcich kľúčové slovo.
 • Grafický manuál – súhrn definícií firemnej vizuálnej identity, napr. podoby loga, písma, farieb apod. Súčasťou grafického manuálu by maly byť tiež pravidlá a odporúčania, ako s týmito časťami nakladať (napr. určenie minimálnej vzdialenosti loga od ďalších objektov a pod).
 • Guerilla marketing – nekonvenčná forma marketingu, ktorá využíva netradičné mediatypy, alebo s nimi pracuje nezvyčajným spôsobom, má vyzerať ako náhodná a v žiadnom prípade nie reklamná iniciatíva.

H

 • Headline – nadpis, hlavný titulok.
 • Heatmap – grafické znázornenie správania užívateľa na webe pomocou teplotnej mapy, spočíva vo farebnom odlíšení oblastí, kde používatelia klikajú často, od oblastí, kde sa kliká málo alebo vôbec.
 • HTML kód – jazyk, v ktorom sú písané webové stránky.

I

 • Identita značky (brand identity) – základný nástroj pre jej riadenie, predstavuje súbor značkových asociácií, ktoré chceme strategicky vybudovať alebo udržať, má projektívny charakter.
 • Image značky (brand image) – súčasný obraz značky vo vedomí spotrebiteľov.
 • Indexing (indexovanie) – vyhľadávač-robot vyberá kľúčové slová, aby zistil, o čom stránky sú. Potom ich uloží do databázy, aby ich mohol zobraziť vo výsledkoch.
 • Infiltration marketing – marketingová taktika prenikania marketingových pracovníkov do želateľných komunít.
 • Internetový marketing – súhrnný pojem pre marketingové aktivity na internete.
 • Internetový obchod –webová stránka, na ktorej si zákazník vyberie tovar, zaplatí ho prostredníctvom on-line platby alebo v hotovosti pri prevzatí. Tovar si odoberie sám alebo je mu doručený. Podmienky dodania si zákazník vyberá aj prostredníctvom internetovej stránky.
 • Interstitial – internetový formát reklamy, ktorá sa zobrazuje cez celé okno prehliadača, objavuje sa chvíľku pred načítaním požadovanej stránky.

K

 • Katalóg firiem – adresár webových firemných zápisov (katalóg), na základe ktorého sa firma môže bezplatne objavovať v databázach vyhľadávačov.
 • Kľúčové slovo (keyword) – výraz, ktorý užívatelia vyhľadávajú na internete.
 • Komunitný server –web, na ktorom sa pravidelne schádza určitá záujmová skupina ľudí – komunita.
 • Kontextová reklama – reklama zobrazovaná na základe obsahu stránok, reklamy sa zobrazujú relevantne k obsahu stránok a ich návštevníkov.
 • Konverzný pomer (conversion ratio, miera konverzie) – pomer návštevníkov a uskutočnených cieľov, udáva sa v percentách.
 • Korporátna komunikácia – komunikácia firmy (spravidla vonkajšia) zameraná na prezentáciu všeobecných tém, napr. hospodárskych výsledkov, firemnej stratégie, predstavovanie managementu, programy spoločenskej zodpovednosti pod.

L

 • Lajkovanie, lajkovať – slangový výraz pre súhlasné vyjadrenie (sympatizovanie), ktoré sa objaví na stránkach Facebook
 • Landing page (cieľová stránka) – stránka, na ktorú sa návštevník dostane kliknutím z reklamnej kampane.
 • Launch – uvedenie (výrobku) na trh.
 • Layout –rozloženie jednotlivých prvkov (napr. text, obrázky, titulky) na stránke tlačoviny, letáku, časopisu alebo webu.
 • Lead generation – generovanie podnetov na internete, ktoré majú za cieľ povzbudiť záujem zákazníka.
 • Linkedin – sociálna sieť zameraná na pracovné kontakty a väzby súvisiace s profesionálnou kariérou.
 • Link building – budovanie spätných odkazov, spôsob, ako zvýšiť svojim stránkam Page Rank.
 • Link farmy – špeciálne weby zložené z mnohých stránok, prepojených spätnými odkazmi. Všetkým stránkam link farmy sa zvyšuje PageRank a umiestňujú sa vysoko vo vyhľadávačoch. Pre užívateľov nie sú nijako užitočné, preto patria k zakázaným SEO technikám a hrozia za ne penalizácie.
 • Linkbaiting – doslova lákanie odkazov, princíp tvorby kvalitného obsahu na webe, na ktorý budú ľudia spontánne odkazovať.
 • Logo (tiež logotyp) – označenie organizácie, spoločnosti, firmy alebo inštitúcie v špeciálnom grafickom prevedení.
 • Long tail – viacslovné spojenia, ktoré umožňujú presnejšie vyhľadávanie a SEO optimalizáciu.
 • Latent Semantic Indexing (LSI) – algoritmus pre sémantické (podľa obsahu) vyhľadávanie relevantných stránok na internete.

M

 • Mapa stránok (tiež mapa webu, sitemap) – prehľad všetkých stránok webu, zoradený podľa ich hierarchie.
 • Marketingová komunikácia – všeobecné označenie všetkých foriem komerčnej aj nekomerčnej komunikácie, cieľom ktorých je podpora marketingovej stratégie firmy; zahŕňa nástroje nadlinkových aj podlinkových komunikácií, napr. reklamu, public relations, priamy marketing, sales promotion atď.
 • Marketingová koncepcia – založená na princípe trvalej orientácie na zákazníka a jeho potreby.
 • Marketingový cieľ – miesto, kde sa pomocou marketingových aktivít chceme dostať (napr. zvýšenie predaja, zdvojnásobenie obratu, posilnenie známosti v cieľovej skupine).
 • Marketingový mix – súbor taktických marketingových nástrojov výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky, ktoré firme umožňujú upraviť ponuku podľa prianí zákazníkov na cieľovom trhu.
 • Marketingový plán – dokument, ktorý sumarizuje marketingový cieľ, stratégiu, zvolené nástroje a rozpočet na aktuálny rok.
 • Mash up – webová stránka alebo aplikácia, ktorá kombinuje obsah z viac ako jedného zdroja a dáva tak možnosť súčasného využitia rôznych typov informácií kombinovaných dokopy (napr. GoogleMaps, Flickr, YouTube).
 • Microsite – malý web, ktorý funguje ako doplnok hlavnej webovej prezentácie.
 • Mikroblog – zmenšená obdoba webového denníka (blogu), slúži na publikovanie textov obmedzenej dĺžky (napr. do 160 znakov).
 • Mise (poslanie) – vyhlásenie o tom, čo firma robí a aký to má zmysel, má byť jedinečné, originálne, jednoduché, zrozumiteľné, ľahko zapamätateľné, vymedzujúce firmu voči konkurencii, presvedčivé a motivujúce.
 • Mosquito marketing – marketingové aktivity malých firiem, ktoré ťažia zo slabých stránok niekoľkonásobne väčšej konkurencie.

N

 • Návštevník (visitor) – osoba, ktorá na webe zobrazila niekoľko stránok.
 • Networking – nachádzanie, nadväzovanie a vytváranie (najmä obchodných) vzťahov medzi ľuďmi.
 • Newsletter – tlačený alebo elektronický informačný spravodaj.

O

 • Očná kamera – špeciálna kamera snímajúca pohyb zrenice, používa sa pre zisťovanie intenzity pozornosti príjemcu reklamy, testovanie layoutu tlačovín a webových stránok (tiež eye tracking).
 • Off-line – všetko, čo je mimo internet (v reálnom, nevirtuálnom svete).
 • Off-page faktory – vonkajšie vplyvy pôsobiace na danú webovú stránku. Ovplyvňujú umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, a pretože sú horšie ovplyvniteľné, kladie sa na ne väčší dôraz. Patria sem predovšetkým kvalitné spätné odkazy. Význam sa prikladá predovšetkým kvalite stránok, z ktorých odkaz vedie (PageRank alebo bonus). Termín z oblasti optimalizácie pre vyhľadávače.
 • On-line – všetko, čo je na internete.
 • On-line reputácia – celková prítomnosť firmy na internete, súhrn všetkých aktivít, ktoré firma na internete realizuje.
 • On-page faktory – všetky časti webu, ktoré môžu ovplyvniť jeho pozíciu vo fulltextových vyhľadávačoch (napr. HTML značky a ich zoskupenia v zdrojovom kóde, navigačné prvky, atď.)
 • Out of home (OOH) – formy reklamy, ktoré na cieľovú skupinu pôsobia mimo domov (indoor aj outdoor).
 • Opt-in e-mail – e-mail s vysoko hodnotnými informáciami, zasielaný na výslovnú objednávku zákazníka, môže byť aj platený.
 • Organic SEO – optimalizácia pre vyhľadávače za pomoci iba slušných praktík, vyjadruje prirodzené výsledky vyhľadávania.

P

 • PageRank – algoritmus pre hodnotenie dôležitosti webových stránok, ktorý tvorí základ vyhľadávača Google. Čím vyšší má stránka PageRank, tým skôr bude odporučená pri vyhľadávaní konkrétneho slova, nadobúda hodnoty od 0 do 10.
 • Permalink – webová adresa konkrétneho článku na blogu.
 • PHP – programovací jazyk, používaný predovšetkým k tvorbe webových aplikácií.
 • Pop up – vyskakovacie okno na webovej stránke.
 • Použiteľnosť – prispôsobenie webových stránok používateľom a účelu, pre ktorý boli vytvorené.
 • PPC (Pay Per Click) – reklamný systém, v ktorom inzerent neplatí za zobrazovanie reklamy, ale až za kliknutie, teda používateľa, ktorý príde na jeho stránky cez PPC reklamu. PPC využívajú napríklad systémy Google AdWords, Sklik (Seznam), ETARGET a ďalší.
 • Priama návštevnosť– objem návštevníkov, ktorí na webovú stránku vstúpili priamo zadaním URL adresy do prehliadača.
 • Prístupnosť webu (accessibility) – absencia bariér pre používateľov so zdravotnými ťažkosťami či obmedzenými technickými možnosťami.
 • Prehliadač – program slúžiaci na prezeranie webových stránok, tzv. surfovanie. K najrozšírenejším patria Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer.
 • Promotion – podpora predaja.
 • Publikačný web – obdoba blogu, web slúžiaci k publikácii vlastných odborných článkov a budovanie dobrého mena v odbore.

R

 • Ranking – aktivita, pri ktorej robot-vyhľadávač posudzuje, nakoľko je daná stránka relevantná k vyhľadávanému kľúčovému slovu.
 • Rebranding – zmena loga, značky, korporátnej identity.
 • Reklama – neosobná forma komunikácie firmy so zákazníkom prostredníctvom rôznych médií, dôležitá zložka marketingovej komunikácie.
 • Reklamná kampaň – séria komunikačných aktivít využívajúcich nástroje reklamnej komunikácie k osloveniu verejnosti, väčšinou zákazníkov či potenciálnych zákazníkov.
 • Relaunch – znovuuvedenie (produktu, značky) na trh.
 • Remarketing – nástroj Google k opätovnému cieleniu na zákazníkov, ktorí už navštívili naše webové stránky.
 • ROI (Return on Investment) – návratnosť investícií do reklamnej kampane, udáva sa v percentách.
 • RSS – internetová technológia umožňujúca odoberanie noviniek z webových stránok, napr. spravodajských serverov alebo blogov.

S

 • Screenshot – aktuálne zobrazenie plochy počítača, uložené napríklad v JPG.
 • SEM (search engine marketing) – marketing v internetových vyhľadávačoch, všetky aktivity, ktoré si kladú za cieľ priviesť návštevníkov na web.
 • SEO (Search Engine Optimization, optimalizácia pre vyhľadávače) – spôsob vytvárania alebo úprav webových stránok vedúcich k zlepšeniu ich pozícií vo výsledkoch fulltextového vyhľadávania.
 • Sklik – PPC systém spoločnosti Seznam.cz, a.s., inzeráty sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania (fulltextu) na portáli Seznam.cz a v obsahovej sieti spriatelených webov.
 • Sociálna marketingová koncepcia – založená na požiadavke dosiahnutia súladu medzi potrebami a záujmami zákazníkov a dlhodobými sociálnymi a etickými záujmami spoločnosti.
 • Sociálne médiá – pojem zastrešujúci rôzne aktivity, ktoré sú spojením technológie a sociálne interakcie s využitím slov, obrázkov, audia a videa.
 • Sociálne nakupovanie – jeden z typov elektronického obchodovania, ktorý využíva zdieľanie skúseností ostatných nakupujúcich a zákazníkov prostredníctvom sociálnych internetových sietí.
 • Spam – hromadne rozosielaná nevyžiadaná elektronická pošta.
 • Sponzorované odkazy – prednostné pozície v internetových katalógoch, za ktoré inzerent musí zaplatiť, cena za popredné pozície prebieha formou aukcie.
 • SRank – veličina, ktorá vyjadruje dôležitosť stránky na českom webe, hodnota 1 – 100.

T

 • Trojdimenzionálna (3D) reklama – reklamný produkt majúci tri rozmery, teda výšku, šírku a hĺbku (napr. reklamné predmety, light boxy, markízy, pútače, nafukovacie reklamné produkty).
 • Trackback – funkcionalita niektorých redakčných systémov umožňujúca automaticky zhromažďovať linky, ktoré odkazujú na daný článok.
 • Twitter – sociálna sieť využívajúca predovšetkým mobilnú komunikáciu. Dĺžka príspevkov je obmedzená na 140 znakov.

U

 • URL (Uniform Resource Locator) – adresa umiestnenia stránky, ktorá sa zobrazuje v riadku prehliadača.

V

 • Validátor – nástroj na kontrolu syntaxe HTML kódu.
 • Validita – syntaktická správnosť HTML kódu.
 • Viral marketing – marketingové aktivity usilujúce sa o to, aby sa požadované oznámenie šírilo „samo“ bez kontroly iniciátora (ako vírus).
 • Vlog – video blog.

W

 • Wall of text (WOT) – doslova múr textu, dlhý článok s veľmi malým množstvom odsekov alebo úplne bez odsekov, publikovaný na internete. Množstvo textu sa ťažko číta a návštevníka webových stránok spoľahlivo odradí.
 • Web (www prezentácia) – skutočný obsah vašej prezentácie na internete.
 • Web 2.0 – populárny termín pre nové možnosti internetu.
 • Webhosting – priestor na internete, kde je fyzicky uložená webová prezentácia.
 • Webmaster – osoba, ktorá sa stará o vytvorenie a bezproblémový chod webových stránok.
 • WOM (Word of Mouth) – marketing formou osobných odporúčaní prenášaných ústnou cestou.
 • WYSIWYG – (What you see is what you get) editory webových stránok, založené na princípe „čo vidíš, to dostaneš“. Ich hlavnou výhodou je, že nie je potrebné poznať programovací jazyk. Nevýhodou sú občasné chyby v kóde.

29 thoughts to “Slovník internetového marketingu

 • Pingback: www.ecotechtimber.com

 • Pingback: buy Xanax

 • Pingback: Louisa

 • Pingback: Tatiana

 • Pingback: sac louis vuitton

 • Pingback: click through the up coming internet page

 • Pingback: Mumbai Property Laws

 • Pingback: mulberry bags

 • Pingback: red bottom shoes

 • Pingback: celine bags

 • Maillot de foot 2013

  This is one awesome blog.Thanks Again. Much obliged.

  Odpovedať
 • meeting room

  Why users still use to read news papers when in this technological world all is presented on net?

  Odpovedať
 • Sol

  This is a very easy but not generally employed suggestion.
  The hard work and time that I had place in was
  just not useful, thus I experienced decided to experiment with this site visitors generation method.

  Here is my web-site: Sol

  Odpovedať
 • Mia

  Your cash is being counted online propecia pharmacy The Office of Experiential Training and Continuing Pharmacy Education -TSU COPHS Page 39

  Odpovedať
 • Tantric massage

  Examiner: What about tips for momѕ to give thеir loved оne а Massagе as a therapeutic measurе sіnce eaгlier timеs.

  I was raised to reѕpect others‘ opinions, to allow breathing while lying face down, in a primary care physician before purchasing a motorized Massage system. Start by uncovering one leg and perform massage and gliding with a large stone. Use freshly heated stones to all aches and pains all day.

  My webpage; Tantric massage

  Odpovedať
 • Pingback: cheap chanel

 • Samantha

  I’m afraid that number’s ex-directory topamax joint pain program. For example: UT Not Invoked means that the claim was not processed through

  Odpovedať
 • jak rozliczyć pit 37 za 2012

  Spot on with this writе-uρ, I honestly feel this site needs far
  mοгe attеntіon. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info!

  Feel free to visit my webpage :: jak rozliczyć pit 37 za 2012

  Odpovedať
 • pity 2012

  I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

  My weblog … pity 2012

  Odpovedať
 • pit m

  Hoωdy exceptional blog! Does гunning a blog ѕuch
  as thiѕ requіre a lot of worκ?
  I’ve no knowledge of computer programming however I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyways, should you have any ideas or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I simply needed to ask. Many thanks!

  Odpovedať
 • patrik

  Wow! I was terribly impressed!!
  http://www.ggiodpc.com/www.6shpFpANPwYnffbs9P5rsRN67oJWDZuQ.com.php

  Odpovedať
 • Seth

  How much were you paid in your last job? topamax and weight loss into the batch as at the date of dispensing.

  Odpovedať
 • Pingback: supra

 • Pingback: abercrombie and fitch

 • Linker r4 3ds

  Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

  Odpovedať
 • Pingback: GS test demo

 • r4i

  Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Will read on…

  Odpovedať
 • Jada

  I’m not interested in football buy generic viagra cheap online 067 Deceased Ordering Provider

  Odpovedať
 • R4i

  Really appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

  Odpovedať

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.