Prihlásenie nového vozidla

1 osvedčenie o evidencii vozidla (ďalej len „OE“),
2 doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, leasingová zmluva),
3 doklad totožnosti,
4 overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti, overené splnomocnenie, ak je držiteľ vozidla zastupovaný,
5 vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (dvojstránka formátu A4),
6 kolok 2000,-Sk, t. j. 1000,-Sk za prihlásenie a 2-krát 500,-Sk za tabuľku s evidenčným číslom (ďalej len „TEČ“), vozidlá s jednou TEČ teda iba 1500,-Sk,
7 ak je držiteľom firma, aj originál výpisu z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace), živnostenský list, resp. jeho overenú kópiu a kópiu na založeni do spisu, pečiatku,
8 prítomná osoba oprávnená zastupovať organizáciu (konateľ spoločnosti, živnostník alebo osoba úradne splnomocnená)
9 potvrdenie o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
10 umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle,
11 potvrdenie o zaplatení DPH ak ide o nové vozidlo, dovezené z iného členského štátu EÚ.

Odhlásenie vozidla (pôjde do iného okresu)

1 vyplnená žiadosť o zmenu s údajmi nového držiteľa (tento nemusí byť prítomný),
2 OE alebo technický preukaz (ďalej len „TP“) a osvedčenie o evidencii vozidla (ďalej len „OEV“),
3 doklad totožnosti,
4 overené splnomocnenie, ak je držiteľ vozidla zastupovaný,
5 overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie, ak o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je totožný s vlastníkom vozidla,
6 potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
7 tabuľky s evidenčným číslom (ďalej len „TEČ) zostávajú, odoberajú sa v okrese, kam bolo vozidlo odhlásené,
8 bez poplatku (poplatok sa platí pri prihlasovaní).

Prihlásenie vozidla z iného okresu

1 OE (alebo TP a OEV) so zápisom odhlásenia,
2 potvrdenie o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
3 pôvodné TEČ,
4 doklad totožnosti,
5 overené splnomocnenie, ak je držiteľ vozidla zastupovaný,
6 vyplnená žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie (dvojstránka formátu A4),
7 kolok 2000,-Sk (ak sa nemení majiteľ, iba sa presťahuje tak kolok 1150,-Sk),
8 prívesný vozík, traktor, iné vozidlo s jednou TEČ kolok 1500,-Sk (pri presťahovaní 650,-Sk),
9 umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle.

Zmena držiteľa v rámci okresu

1 spravidla prítomní obaja (pôvodný aj nový držiteľ) s dokladmi totožnosti,
2 overené splnomocnenie, ak je držiteľ vozidla zastupovaný,
3 OE (alebo TP a OEV),
4 potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
5 pôvodný držiteľ vyplní žiadosť o odhlásenie,
6 nový žiadosť o prihlásenie,
7 kolok 1000,-Sk, v prípade že ostávajú pôvodné TEČ, kolok 2000,-Sk v prípade výmeny aj TEČ,
8 nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti

Vyradenie vozidla z evidencie

1 OE (alebo TP a OEV),
2 doklad totožnosti alebo ak je držiteľom firma, výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace), živnostenský list, pečiatku,
3 overené splnomocnenie, ak je držiteľ vozidla zastupovaný alebo prítomná osoba oprávnená zastupovať organizáciu (konateľ spoločnosti, živnostník alebo osoba úradne splnomocnená),
4 vyplnená žiadosť o zmenu
5 TEČ
6 kolok 50,-Sk
7 doklad o zaplatení zákonného poistenia
8 potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie vystavené oprávneným subjektom (ak sa vyraďuje z evidencie odcudzené vozidlo, uznesenie o prerušení trestného stíhania).

Výmena tabuľky s evidenčným číslom (ďalej len TsEČ)

1 OE (alebo TP a OEV) alebo „čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení OE, TP, OEV“,
2 pôvodné TEČ (v prípade straty alebo krádeže potvrdenie o oznámení straty alebo krádeži TEČ na obvodnom oddelení PZ),
3 Kolok 500,-Sk za každú TEČ + 150,-Sk za vydanie OE (teda vozidlo s dvomi TEČ 1150,-Sk, vozidlo s jednou TEČ 650,-Sk),
4 doklad totožnosti,
5 overené splnomocnenie, ak je držiteľ vozidla zastupovaný,

Zmena farby, zápis ťažného zariadenia schváleného typu
(výmenu karosérie a motora vykonáva obvodný úrad dopravy)

1 OE (alebo TP a OEV)
2 doklad totožnosti
3 overené splnomocnenie, ak je držiteľ vozidla zastupovaný,
4 potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
5 vyplnená žiadosť o zmenu,
6 certifikát o schválení ťažného zariadenia (ak nie je uvedené v OE)
7 kolok 150,-Sk za zápis zmeny v dokladoch (ak obvodný úrad vykonal schválenie technickej spôsobilosti ťažného zariadenia, kolok iba 50,-Sk).

3 thoughts to “PPZ – úkony a postupy s autom

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.